הצעת חוק אזכור וציון מותם של הרוגים בענף הבנייה באתר התאונה, התשע"ו–2016

25 בינואר, 2016

יוזמים:      חברי הכנסת           שלי יחימוביץ'
                                                 אלי אלאלוף
                                                 אורלי לוי אבקסיס
                                                 שולי מועלם-רפאלי      

______________________________________________                                           

                                             פ/2467/20

הצעת חוק אזכור וציון מותם של הרוגים בענף הבנייה באתר התאונה, התשע"ו–2016

 

מטרת החוק

1.

מטרת חוק זה היא העלאת המודעות לחוקי הבטיחות בעבודה בענף הבנייה באמצעות אזכור וציון ההרוגים בתאונות עבודה באתרי בנייה.

הגדרות

2.

בחוק זה –

 

 

"השר" – שר הרווחה והשירותים החברתיים;

 

 

"עבודות בנייה" – עבודות לשם בנייה, כהגדרתה בפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש"ל–1970[1];

 

 

"קבלן" – מי שמבצע עבודות בנייה עבור אחר, לרבות מי שמבצע עבודות כאמור על קרקע שבבעלותו או ברשותו לשם מכירה או השכרה, ולרבות תאגיד;

 

 

"תאונה" – כהגדרתה בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995[2];

 

 

"תאונת בנייה" – תאונה שהתרחשה במהלך ביצוע עבודות בנייה.

חובת הנצחה

3.

(א)      נהרג אדם בתאונת בנייה, יתקין הקבלן לוחית הנצחה לזכרו של אותו אדם באחד מקירות הבניין שנבנה, ובה יצוינו שם ההרוג, ארץ מוצאו, יום פטירתו, והנסיבות שבהן נהרג; עלות ייצור הלוחית והתקנתה תמומן על ידי הקבלן.

 

 

(ב)       הלוחית תותקן, במידת האפשר, בקיר חיצוני, במקום הנראה לעין לציבור הרחב ולדרי או משתמשי הבניין.

 

 

(ג)       השר, באישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, יקבע הוראות לעניין טיב וגודל הלוחית ומיקומה בבניין.

איסור כיסוי או הסרה

4.

לא יכסה, יסיר או יסתיר אדם לוחית הנצחה שהותקנה לפי סעיף 3, או יביא להסתרתה או להסרתה, בלי להתקין לוחית חלופית.

ביצוע ותקנות

5.

השר ממונה על חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו.

תחילה

6.

תחילתו של חוק זה שלושה חודשים מיום פרסומו.

תחולה

7.

השר רשאי לקבוע סוגי מבנים אשר לגביהם לא יחולו הוראות חוק זה.

 

דברי הסבר

שיעור תאונות העבודה הקטלניות באתרי בנייה בישראל הוא מהגבוהים בעולם המערבי, והגבוה בישראל מבין כלל תאונות העבודה.

מאז 2010 נהרגו בענף הבניין 184 עובדים. בעת הגשת הצעת חוק זו הגיע מניין ההרוגים בענף בשנת 2015 בלבד ל- 26   60.05%  מכלל תאונות העבודה, בהן נהרגו עובדים, השנה.

על פי דיווחים של המוסד לביטוח לאומי, מאז 2010 נפצעו במהלך עבודתם 31,205 פועלי בניין. עם זאת, מספר זה מהווה כשליש מכלל תאונות העבודה בענף ומרבית התאונות כלל לא מדווחות.

למרות ההיקף הרחב של הקטל בענף, הציבור הרחב אינו מודע לתופעה זו, האכיפה של הוראות החוק בתחום נמוכה וסובלת מתת-תקצוב, התקנים לפיקוח על הוראות החוק אינם מאוישים, והענישה בתחום נמוכה מאוד. בניגוד למתרחש בעולם המערבי, שם נסגר באופן מיידי אתר בו מתרחשת תאונה קטלנית עד לתום החקירה בעניין, בישראל מתחדשת העבודה באתר לכל היותר בחלוף כמה שעות מהאירוע, עולם כמנהגו נוהג, הכשלים שהביאו למוות ממשיכים להתקיים, ולא נודע עוד כי אדם קיפח את חייו.

להצעת חוק זו אין עלות. היא מטפלת במקטע קטן אך משמעותי מכלל השינויים העמוקים הנדרשים בענף, בכך שאינה מאפשרת להתעלם ממותו של אדם, מנציחה את זכרו, ומגבירה באופן הזה מודעות לנושא. מוצע לקבוע כי בכל בניין שבמהלך בנייתו נהרג אדם תותקן לוחית הנצחה לזכרו, במקום נראה לעין. התקנת הלוחית תייצר הרתעה משמעותית מפני אי אכיפת חוקי עבודה ותעודד את השמירה על חוקים אלה. עוברים ושבים יחשפו ללוחית הזיכרון, ורוכשים אפשריים יראו כי במקום התרחשה תאונה קטלנית ויקחו זאת בחשבון בעת ביצוע הרכישה.

 

 

---------------------------------

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

א' בשבט התשע"ו – 11.1.16[1] דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 16, עמ' 337.

[2] ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.