הצעת חוק המאבק הלאומי בצריכת זנות, ומתן סיוע לשורדות זנות, התשע''ז–2017

16 ביולי, 2017

  מספר פנימי: 2014129

הכנסת העשרים

יוזמות:      חברות הכנסת         שולי מועלם-רפאלי
                                                 זהבה גלאון

______________________________________________
מצטרפים: חברי הכנסת שלי יחימוביץ'
                                                 מרב מיכאלי
                                                 רחל עזריה
                                                 יהודה גליק
                                                 מכלוף מיקי זוהר
                                                 דוד ביטן
                                                 טלי פלוסקוב
                                                 מירב בן ארי
                                                 רועי פולקמן
                                                 מיכל רוזין
                                                 מרדכי יוגב
                                                 יפעת שאשא ביטון
                                                 נחמן שי
                                                 אוסאמה סעדי
                                                 תמר זנדברג
                                                 עמר בר-לב
                                                 אורלי לוי אבקסיס
                                                 רוברט אילטוב
                                                 רויטל סויד
                                                 יואל חסון
                                                 אלעזר שטרן
                                                 קסניה סבטלובה
                                                 איל בן ראובן
                                                 זוהיר בהלול
                                                 יעל כהן-פארן
                                                 עיסאווי פריג'
                                                 מיקי רוזנטל
                                                 חיים ילין
                                                 אילן גילאון
                                                 ניסן סלומינסקי
                                                 מנואל טרכטנברג
                                                 יוסף ג'בארין
                                                 מיקי לוי
                                                 אחמד טיבי
                                                 סתיו שפיר
                                                 עבדאללה אבו מערוף
                                                 איציק שמולי
                                                 מיכל בירן

______________________________________

 

________                                          פ/4136/20

הצעת חוק המאבק הלאומי בצריכת זנות, ומתן סיוע לשורדות זנות, התשע''ז2017

 

 

פרק א': פרשנות

מטרות החוק

1.

(א)      התמודדות עם תופעת הזנות בישראל וצמצום היקפה; צמצום מימדי צריכת שירותי זנות שיעשה באמצעות:

 

 

 

(1)       מתן סיוע לנשים, גברים, טרנסג'נדריות, טרנסג'נדרים, קטינות וקטינים לצאת ממעגל הזנות;

 

 

 

(2)       העלאת המודעות הציבורית לתופעת הזנות, הסיבות לזנות ואחריותם של צרכני זנות לנזקי הזנות.

 

 

(ב)       קידום השוויון המגדרי בחברה וערכי זכויות אדם וכבוד האדם.

 

 

(ג)       העמקת התיאום בין משרדי הממשלה והגופים רלבנטיים האחרים להתמודדות עם תופעת הזנות, והקצאת המשאבים הדרושים לשם כך.

הגדרות

2.

בחוק זה –

 

 

"הרשות" – הרשות הלאומית המוקמת לפי סעיף 3 בפרק ג';

 

 

"השרים" – שר המשפטים, השר לביטחון פנים ושר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים;

 

 

"ועדה מייעצת" –  כהגדרתה בסעיף 29  בפרק ה';

 

 

"מנהל הרשות" – מנהל הרשות שמונה לפי פרק ג';

 

 

"מעשה זנות" – מעשה בעל אופי מיני, הנעשה בתמורה לתשלום כסף, שווה כסף או בתמורה לטובת הנאה שאינה בעלת אופי מיני;

 

 

"שורדת זנות" – אישה, גבר, טרנסג'נדרית, טרנסג'נדר, קטין וקטינה על רצף הזנות המעורבים במעשה זנות;

 

 

"תקציב לפעולות הרשות" – התקציב המיועד לממן את פעולות הרשות במסגרת התכנית לפי חוק זה;

 

 

"תקציב רגיל" – התקציב המיועד לממן את הפעילות השוטפת של הרשות.

 

 

פרק ב': איסור צריכת זנות

עבירת איסור צריכת זנות

3.

(א)      המקבל שירות של מעשה זנות של בגיר, דינו – מאסר שנה אחת; המקבל שירות של מעשה זנות של קטין, דינו – מאסר 7 שנים; לעניין סעיף זה, "המקבל" – לרבות מי שהתקשר עם אחר לקבלת מעשה זנות.

 

 

(ב)       הייתה שורדת זנות צד למעשה זנות שבגינו הוגש כתב אישום לפי סעיף זה, לא תועמד לדין ולא יוגש נגדה כתב אישום על סיוע לביצוע עבירה.

 

 

(ג)       נמצא אדם במקום המוחזק לשם עיסוק בזנות, כמשמעותו בסעיף 204 לחוק העונשין, התשל"ז–1977[1], חזקה עליו שעבר עבירה של איסור צריכת זנות לפי סעיף קטן (א), זולת אם הוכח אחרת; לעניין זה, הסעיף לא יחול על קורבן העבירה (להלן – שורדת הזנות).

עבירת קנס

4.

(א)      השר לביטחון פנים, בהסכמת שר ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, רשאי להכריז, בצו שיפורסם ברשומות, על עבירת צריכת זנות כעל עבירת קנס מסוג ברירת משפט לפי הוראות סעיפים 221 ו-228 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב–1982[2], וזאת למשך פרק זמן קצוב שלא יעלה על חמש שנים בכל פעם.

 

 

(ב)       השר לביטחון פנים יקבע  בצו, בהתייעצות עם שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, באישור שר המשפטים ובאישור ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת, את שיעור הקנס לכל עבירת קנס ולכל עבירת קנס חוזרת או נוספת שעבר אותו אדם, ובלבד ששיעור הקנס לעבירה ראשונה לא יפחת מ-1250 ש"ח, וכפל הקנס לכל עבירה נוספת.

קורס מונע

5.

להודעת התשלום תצורף הודעה על חלופת קנס באמצעות קורס הדרכה מונעת (להלן – הקורס), כמפורט להלן:

 

 

(1)       ביקש נאשם בעבירת צריכת זנות להמיר את הקנס בקורס, יהיה רשאי לעשות כן אלא אם כבר קיבל בעבר הודעת תשלום כאמור;

 

 

(2)       עבור השתתפות בקורס ישלם הנאשם לגוף המפעיל תשלום בגובה מחצית הקנס. השר ייקבע את הגופים המפעילים בתקנות;

 

 

(3)       השתתף הנאשם בקורס במלואו, ידווח הגוף המפעיל על השלמת הקורס כאמור והנאשם יהיה פטור מתשלום הקנס;

 

 

(4)       הקורס יועבר על ידי גופים שיאושרו על ידי הרשות ותינתן עדיפות לקורסים בהדרכת שורדות זנות שיצאו ממעגל הזנות.

 

 

פרק ג': הגנה וסיוע לשורדות זנות

הקמת ועדות סיוע

6.

השרים יקימו ועדות סיוע בהתאם להמלצת הרשות שיקבעו בהתאם להוראות סעיף 11; ועדות הסיוע יספקו הגנה וסיוע לשורדת זנות.

זכאות לסיוע

7.

הוכר אדם כשורדת זנות על ידי ועדת הסיוע כמשמעותה בפרק זה, יהיה זכאי להגנה וסיוע לפי פרק זה ולפי התקנות וההסדרים שיקבעו להגנה וסיוע לשורדת זנות.

פנייה לוועדת הסיוע

8.

קביעת הזכאות לקבלת סיוע והגנה לפי פרק זה תיעשה על ידי אחד מאלה:

 

 

(1)       בהפניית עובד הביטוח הלאומי;

 

 

(2)       בהפניית עובד סוציאלי מטפל;

 

 

(3)       בהפניית הרשות לשיקום האסיר או שירות בתי הסוהר;

 

 

(4)       בפנייה של שורדת זנות שתוגש ישירות לוועדת הסיוע.

סיוע לשורדת זנות

9.

השרים ייקבעו תכנית סיוע שתספק מגוון מענים ושירותים לשורדות הזנות; שורדת זנות תהיה זכאית לסיוע שיקבע בתכנית סיוע שתכלול:

 

 

(1)       סיוע בתחום התעסוקה לרבות שירותי שיקום והכשרה מקצועיים, סיוע בהשמה בעבודה וליווי ותמיכה תעסוקתיים;

 

 

(2)       סיוע בתחום הדיור לרבות סיוע שכר דירה, זכאות לדיור ציבורי, או סיוע לרכישת ציוד ראשוני למגורים;

 

 

(3)       סיוע בתחום השלמת השכלה לרבות סיוע באבחון וטיפול בלקויות למידה, אבחון, הפנייה וסבסוד של תכניות הכשרה מקצועיות או השלמת 12 שנות לימוד או לימודי תעודה במסגרת הכשרות של משרד הכלכלה, או במגזר הפרטי, וכן הכוונה לרכישת השכלה גבוהה;

 

 

(4)       סיוע בבדיקת זכאות לפי חוק שיקום נכי נפש בקהילה, התש"ס–2000[3];

 

 

(5)       סיוע בתחום הבריאות ­– סיוע בהסדרת חברות בקופת חולים, טיפול רפואי ופסיכוסוציאלי ממוקד למחלות מין ועור, ייעוץ וליווי בתחום רפואת נשים לרבות הפסקת הריון וייעוץ פוריות, הכוונה לצמצום נזקים ולגמילה מסמים ומאלכוהול וטיפולי שיניים לרבות טיפולים משקמים;

 

 

(6)       סיוע בתחום המשפטי – סיוע בהסדרת חובות ובמחיקת רישום פלילי, ליווי שורדות זנות שהינן גם שורדות עבירה בהליך פלילי וכן סיוע בתחום המשפחה;

 

 

(7)       סיוע בשיקום וחיזוק הקשר של שורדת הזנות עם ילדיה או ילדיו.

משך הזכאות

10.

(א)      הכירה הוועדה באדם כשורדת זנות, תקבע את פרק הזמן שבמהלכו יהיה זכאי לסיוע על פי פרק זה; הוועדה תקבע קריטריונים לקביעת משך הזכאות בהתייעצות עם הרשות.

 

 

(ב)       חלף פרק הזמן שנקבע לפי סעיף קטן (א), תהיה הוועדה רשאית להאריך את הזכאות לשנה נוספת בכל פעם, בהתאם לקריטריונים כאמור.

 

 

(ג)       שורדת זנות תהיה זכאית לקבל סיוע והגנה אף אם היא נמצאת בזנות פעילה, וזאת בתנאי שהיא לוקחת חלק בתוכנית הכשרה מקצועית או בטיפול פסיכוסוציאלי שמטרתו יציאה ממעגל הזנות.

הרכב ועדת הסיוע

11.

ועדת הסיוע תמנה שלושה חברים, שלפחות שניים מהם עובדים מקצועיים. ועדה הסיוע יכולה לכלול אחד מאלה:

 

 

(1)       עובד סוציאלי המתמחה בתחום הזנות שיהיה יושב הראש;

 

 

(2)       נציג מקצועי אחר, בעל הכשרה רלוונטית בתחום המשפטים או העבודה הסוציאלית שיהיה עובד מדינה או חבר יחידת התיאום;

 

 

(3)       שורדת זנות שיצאה ממעגל הזנות;

 

 

בוועדת הסיוע יינתן ביטוי הולם לייצוגם של בני שני המינים, ככל שניתן בנסיבות העניין.

תפקידי ועדת הסיוע

12.

(א)      ועדת הסיוע תקבע את תנאי הזכאות לסיוע ואת משכה כאמור בסעיף 7 ובסעיף 10.

 

 

(ב)       ועדת הסיוע תמליץ לשורדת זנות שנמצאה זכאית על תכנית סיוע בהתאם למצבה הסוציואקונומי, הפסיכוסוציאלי, מצבה המשפחתי ומקום מגוריה.

 

 

(ג)       ועדת הסיוע תסייע לממש את תכנית הסיוע שתיקבע והכל במטרה לסייע לשורדת הזנות לצאת ממעגל הזנות.

ערר על החלטת הועדה

13.

הגישה שורדת זנות ערר על החלטת ועדת הסיוע, בנוגע לעצם הזכאות לסיוע, תכנית הסיוע שנקבעה, היקפה ו/או למשך הסיוע,  יידון מנהל הרשות בערר.

התאמה במימוש הסיוע

14.

(א)      הוכרה קטינה כשורדת זנות, יינתן הסיוע תוך ביצוע ההתאמות הנדרשות בנסיבות העניין בהתחשב בגילה ובמידת בגרותה וברוח עקרונות האמנה בדבר זכויות הילד.

 

 

(ב)       מתן הזכויות לשורדת זנות שהיא אדם עם מוגבלות ייעשה בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מגבלות, התשנ"ח–1998[4].

שירותי מידע

15.

השר יפעל למתן שירותי מידע זמינים בכל הנוגע לזכויותיהן של שורדות זנות לפי פרק זה, לרבות שירותי הסיוע וההגנה העומדים לרשותן והגופים הנותנים אותם.

תקצוב

16.

(א)      תקציב שנתי לשיקום שורדות זנות לפי פרק זה ייקבע במסגרת הקצאה לתחום פעולה נפרד "חוק המאבק הלאומי בצריכת זנות ומתן סיוע לשורדות  זנות" בסעיף תקציבי של משרדי הממשלה הרלבנטיים בחוק התקציב השנתי;

 

 

בסעיף זה –

 

 

"סעיף תקציב" – כהגדרתו בסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985[5];

 

 

"תחום פעולה" – כמשמעותה בחוק יסודות התקציב.

 

 

(ב)       בנוסף לתקציב שיקבע, יקבלו ועדות הסיוע כספים מתוך קרן החילוט שהוקמה לפי סעיף 377ה לחוק העונשין.

 

 

פרק ג' : רשות מתאמת

הקמת רשות לאומית

17.

לצורך יישומו של חוק זה יקימו השרים  רשות לאומית לטיפול בתחום הזנות.

תכנית שנתית ורב שנתית

18.

הרשות תגיש בתוך שישה חודשים מיום מינויו של מנהל הרשות תכנית רב שנתית ותכנית שנתית, הנדרשות להשגת מטרות החוק; התכניות יוגשו לאישור השרים והם יביאו אותם לאישור הממשלה; התכנית תכלול בין היתר:

 

 

(1)       אכיפה אפקטיבית של העבירות המנויות בסימן י' לחוק העונשין;

 

 

(2)       מסגרות מתאימות ומגוונות, שירותים ותכניות פעולה למניעה, לטיפול, לשיקום שורדות זנות ולמציאת פתרונות הכשרה ותעסוקה עבורם, בהתאם למטרות חוק זה ובשיתוף עם המשרדים הנוגעים בדבר לרבות המשרד לביטחון פנים, משרד הרווחה, משרד הבריאות, משרד הבינוי והשיכון, משרד הכלכלה, משרד החינוך, משרד הקליטה, משרד התיירות, המשרד לשוויון חברתי ומשרד המשפטים (להלן – משרדי הממשלה);

 

 

(3)       מערך הסברה לציבור הרחב ועבור צרכני זנות בשיתוף ארגוני החברה האזרחית, אשר יכללו תכנים שונים מתחום שוויון מגדרי, כבוד האדם, זכויות אדם, החוק והמשפט.

תפקידים של הרשות

19.

תפקידי הרשות יכללו גם את אלה:

 

 

(1)       לפעול לקידום יישומן של התכנית הרב שנתית והתכנית השנתית, כפי שאושרו בידי הממשלה (להלן – התכניות), ולשם כך להפעיל מערך בקרה ומעקב במשרדי הממשלה, בגופים ובמוסדות הקשורים ליישום התכניות;

 

 

(2)       לגבש מדיניות ולקדם את שיתוף הפעולה בין משרדי הממשלה, רשויות מקומיות, הביטוח הלאומי, משטרת ישראל, מוסדות וארגונים אזרחיים  שפעולתם נוגעת למאבק בצריכת זנות וסיוע לשורדות זנות;

 

 

(3)       לגבש את סדרי העדיפויות והיקף התקציבים הנדרש למשרדי הממשלה השונים להשגת מטרות חוק זה;

 

 

(4)       התוויית מדיניות סיוע ארצית רב-שנתית לשורדת זנות, קביעת אמות מידה למסגרות סיוע ושיקום, תכנון שירותי הסיוע והשיקום בקהילה ושיפור איכותם, התאמתם למגוון צרכים, זמינותם ונגישותם;

 

 

(5)       קביעת מסלולי ופתרונות הכשרה ותעסוקה לשורדת זנות וכן סל הטבות וגמלאות לשורדת זנות ללווי ותמיכה בתהליך יציאתם ממעגל הזנות;

 

 

(6)       ליזום ולתאם הכשרה והסמכה של כוח אדם מקצועי במוסדות ובשירותים הפועלים למאבק בצריכת זנות וסיוע לשורדות זנות לרבות במסגרות אקדמיות וכהשתלמויות מקצועיות המזכות בגמול השתלמות לשוטרים, עובדים סוציאליים, שופטים, רופאים, אנשי בריאות הנפש ואנשי חינוך;

 

 

(7)       לגבש ולקדם תכניות בשיתוף פעולה עם משרד החינוך להסברה על זנות וצריכת זנות בבתי הספר, בתנועות נוער, ובמכינות קדם צבאיות;

 

 

(8)       לגבש ולקדם תכניות בשיתוף פעולה עם צה"ל להסברה על זנות וצריכת זנות במסלולי הכשרה ופעילויות העשרה בצה"ל;

 

 

(9)       לקבוע כללים לתקצוב ההסברה, המניעה, הטיפול, הסיוע והשיקום בתחום המאבק בצריכת זנות וסיוע לשורדות זנות מתוך תקציב הרשות וכן לקבוע כללים להקצאתם;

 

 

(10)     ליזום, לגבש ולתאם מדיניות לעידוד פעילותם של גופי החברה האזרחית ויחידים בתחום המאבק בצריכת זנות וסיוע לשורדות זנות;

 

 

(11)     לתכנון ולקדם תכניות הסברה בכלי התקשורת להעלאת המודעות לחוק ולאיסור על צריכת שירותי זנות;

 

 

(12)     לקבוע תנאים ונהלים שיאפשרו לשורדות זנות לקחת חלק פעיל בקביעת מדיניות, בתהליך קביעת זכאותם ובהליכים לפני הרשות ולפני ועדת הסיוע;

 

 

(13)     הרשות תסמיך גופים להפעיל קורס מונע לנאשמים בעבירת צריכת זנות, כאמור בסעיף 5;

 

 

(14)     הרשות תיזום פעולות של מחקר בתחום הזנות והשיקום ותרכז מידע בתחום זה, והיא רשאית לעשות כן בשיתוף עם גופים אחרים ומוסדות מחקר אחרים;

 

 

(15)     הרשות תמליץ ותייעץ מעת לעת לממשלה ולשרים בעניינים הנוגעים למטרות חוק זה ובין השאר:

 

 

 

(א)      הרשות תמליץ לפרקליט המדינה על מדיניות האכיפה בתחום הזנות;

 

 

 

(ב)       הרשות תמליץ לשר הרווחה על תיקון והתאמה של תקנון העבודה הסוציאלית ועל הוספת פרק לתקנון שעניינו סיוע לשורדות זנות ומתן מענים לנזקי זנות, וכן תמליץ למוסד לביטוח לאומי על התאמת נהלים למתן סיוע וגמלאות לשורדות זנות, והכל לצורך יישום מטרות חוק זה;

 

 

 

(ג)       הרשות תמליץ לשר הבריאות על התאמת השירותים הרפואיים הניתנים לשורדות זנות לרבות הנגשה של שירותים וסוגיות של תחלואה כפולה;

 

 

 

(ד)       הרשות תמליץ לשר הבינוי והשיכון על התאמת נהלי משרד הבינוי והשיכון להסדרת פתרונות דיור לשורדות זנות לרבות סיוע בשכר דירה ובדיור ציבורי;

 

 

 

(ה)      הרשות תמליץ לשר הכלכלה על התאמת מסלולי הכשרה ותעסוקה לשורדות זנות;

 

 

 

(ו)       הרשות תמליץ לשר לביטחון פנים ולפרקליט המדינה לגבי אכיפת האיסור לצריכת זנות כאמור בפרק ג' להלן ולגבי אכיפת העבירות המנויות בסימן י' בחוק העונשין;

 

 

 

(ז)       הרשות תמליץ לשר המשפטים לגבי קביעת נהלים ותקנות להעברה ושימוש בכספים שיצטברו בקרן החילוט שהוקמה לפי סעיף 377ה לחוק העונשין (כפי שתוקן בחוק זה), לטובת מימון פעילות יחידת התיאום.

דיווח ופיקוח

20.

(א)      הרשות תגיש לממשלה באמצעות השרים, אחת לשנה לפחות, דין וחשבון כולל על ביצוע התכנית השנתית, כל שר בתחומי משרדו; כל שר אחר רשאי להגיש לממשלה, במועד הגשת הדין וחשבון הכולל, דין וחשבון על פעילות משרדו.

 

 

(ב)       הרשות תדווח על פעולתה לוועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת.

 

 

(ג)       מנהל הרשות יגיש, אחת לשישה חודשים, לוועדה המייעצת וכן לשרים שנציגיהם חברים בוועדה המייעצת, דין וחשבון המתייחס להפעלת מערך הבקרה והמעקב על מימוש התוכניות.

 

 

(ד)       הרשות תפרסם סיכום שנתי של פעולותיה.

 

 

(ה)      מנהל הרשות יהיה רשאי לדרוש, אחת לשלושה חודשים, קבלת דיווח ממשרדי הממשלה לגבי פעילות המשרד במסגרת התוכנית.

ביקורת

21.

הרשות הינה גוף מבוקר כהגדרתו בסעיף 9(6) בחוק מבקר המדינה, התשי"ח–1958[6] [נוסח משולב].

מנהל הרשות

22.

מנהל הרשות ימונה בהליך של מכרז לפי סעיף 19 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט–1959[7], בתוך 60 ימים מיום כניסת חוק זה לתוקף;

כשירות המנהל

23.

כשיר לכהן כמנהל הרשות, אזרח ישראלי ותושב ישראל, בעל תואר אקדמי ורקע מתאים.

צוות הרשות

24.

(א)      צוות הרשות ימונה על ידי מנהל הרשות בתוך 30 ימים מיום מינויו של מנהל הרשות וימנה:

 

 

 

(1)       עובד סוציאלי;

 

 

 

(2)       עורך דין;

 

 

 

(3)       שורדת זנות שיצאה ממעגל הזנות;

 

 

 

(4)       מנהל משרד;

 

 

 

(5)       מזכיר משרד.

 

 

(ב)       צוות הרשות יוכל למנות בנוסף גם:

 

 

 

(1)       מתמחה בעריכת דין;

 

 

 

(2)       סטודנט לעבודה סוציאלית בהכשרה מעשית;

 

 

 

(3)       בן או בת שירות לאומי.

 

 

(ג)       בצוות הרשות יינתן ביטוי הולם לייצוגם של בני שני המינים, ככל שניתן בנסיבות העניין.

תנאי העסקת עובדי הרשות

25.

(א)      השרים יקבעו בהתייעצות עם שר האוצר את התקן לעובדי הרשות.

 

 

(ב)       דין קבלתם של עובדים לרשות ומינוייהם יהיה כדין זה של עובדי המדינה, בשינויים שייקבעו בתקנות.

 

 

(ג)       שכרם ותנאי עבודתם של עובדי הרשות, לרבות המנהל, יהיו כתנאי עבודתם של עובדי המדינה ובתיאומים שתקבע הוועדה המייעצת באישור השרים.

תקציב הרשות

26.

(א)      תקציבי הרשות השנתיים יכללו:

 

 

 

(1)       תקציב רגיל;

 

 

 

(2)       תקציב לפעולות הרשות.

 

 

(ב)       התקציב הרגיל והתקציב לפעולות הרשות ייקבעו בחוק התקציב השנתי של המדינה.

 

 

(ג)       הצעת התקציב השנתית תוכן על ידי מנהל הרשות בתיאום עם הוועדה המייעצת ותועבר לאישור הממשלה יחד עם התכניות כאמור בסעיף 4 לחוק זה.

מימון

27.

תקציב הרשות ימומן מאוצר המדינה ומתשלומים בגין קנסות כאמור בפרק ג' לחוק זה. כמו כן הרשות תקבל מעבר לתקציבה סכומים שיצטברו בקרן החילוט שהוקמה לפי סעיף 377ה  לחוק העונשין.

תקציבים בתחום הזנות

28.

(א)      חוק התקציב יכלול ויסמן את התקציבים של משרדי הממשלה המיועדים לביצוע התכנית.

 

 

(ב)       משרד ממשלתי יגיש לרשות ולוועדה המייעצת, אחת לחצי שנה, דין וחשבון בדבר מימוש התקציבים, כאמור בסעיף קטן (א) שיועדו לביצוע הפעולות שהוטלו עליו בתכנית; מנהל הרשות יקבע את הנהלים להגשת הדוחות.

 

 

פרק ה': ועדה מייעצת

הקמת ועדה מייעצת

29.

הרשות תקים ועדה מייעצת שתסייע בעבודת הרשות בתוך 60 ימים מיום כניסת חוק זה לתוקף.

הרכב הוועדה המייעצת

30.

הוועדה המייעצת תהיה בת עשרים חברים:

 

 

(1)       מנהל הרשות שיהיה יושב ראש הוועדה;

 

 

(2)       נציג משרד האוצר;

 

 

(3)       נציג המשרד לביטחון פנים;

 

 

(4)       נציג משרד המשפטים;

 

 

(5)       נציג משרד הבריאות;

 

 

(6)       נציג משרד הרווחה;

 

 

(7)       נציג משרד הפנים;

 

 

(8)       נציג משרד הבינוי והשיכון;

 

 

(9)       נציג הביטוח הלאומי;

 

 

(10)     נציג משרד העלייה והקליטה;

 

 

(11)     שתי שורדות זנות (במידת האפשר שורדת זנות אחת ושורד זנות אחד)  שיצאו ממעגל הזנות;

 

 

(12)     שלושה נציגים של ארגונים אזרחיים אשר תחום התמחותם קשור למטרות חוק זה;

 

 

(13)     שני נציגי מקרב העובדים האקדמיים הבכירים של מוסדות מוכרים להשכלה גבוהה בישראל אשר תחום התמחותם קשור למטרות חוק זה;

 

 

(14)     שלושה נציגים מארגוני השיקום שהוקמו מכוח התוכנית הממשלתית למאבק בזנות.

מינוי הוועדה המייעצת

31.

(א)      נציגי המשרדים ימונו על ידי השר הממונה על אותו משרד, מקרב עובדי המדינה במשרדו; בסעיף זה, "עובד מדינה" לרבות שוטר.

 

 

(ב)       נציג הביטוח הלאומי ימונה על ידי מנהל המוסד כהגדרתו בסעיף 20 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995[8], מקרב עובדי המוסד, בתוך 60 ימים מיום כניסת חוק זה לתוקף.

 

 

(ג)       יתר הנציגים ימונו בהמלצת מנהל הרשות ובאישור השרים, מתוך רשימת מומלצים שיגישו לשרים ארגוני זכויות האדם העיקריים העוסקים במאבק בזנות שעליהם ימליץ מנהל הרשות.

 

 

(ד)       בוועדה המייעצת יינתן ביטוי הולם לייצוגם של בני שני המינים, ככל שניתן בנסיבות העניין.

 

 

(ה)      חברי הוועדה המייעצת יתמנו לשנתיים ואפשר לחזור ולמנותם לתקופה רצופה נוספת, ובלבד שאחרי שתי תקופות מינוי רצופות לא יתמנה חבר מועצה כאמור לתקופה נוספת במשך שנתיים לפחות.

 

 

(ו)       לא ימונה לוועדה המייעצת מי שהורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש חבר המועצה.

 

 

(ז)       חבר הוועדה המייעצת יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלה:

 

 

 

(1)       התפטר במסירת כתב התפטרות לשר;

 

 

 

(2)       הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש חבר בוועדה;

 

 

 

(3)       חדל להיות עובד המשרד הממשלתי, או הגוף שאותו הוא מייצג בוועדה המייעצת.

תפקידי הוועדה המייעצת

32.

תפקידי הוועדה המייעצת יכול שיכללו:

 

 

(1)       הגשמת מטרות החוק ולביצוע תפקידי הרשות;

 

 

(2)       סיוע לרשות לגבש את התכנית השנתית והתכנית הרב שנתית, ולהציע הקצאת תקציב למימונן, לשם הגשתן לאישור;

 

 

(3)       אישור התקציב הרגיל של הרשות ואת התקציב לפעולות הרשות, לשם הגשתן לאישור;

 

 

(4)       מעקב אחר ביצוע התוכניות שאושרו.

סדרי עבודת הוועדה המייעצת

33.

(א)      החלטות הוועדה המייעצת יתקבלו ברוב קולות נציגי הוועדה הנוכחים בדיון.

 

 

(ב)       הוועדה המייעצת תתכנס לכל הפחות אחת לחודשיים.

 

 

(ג)       חברי הוועדה המייעצת ייעצו לרשות בתחומים שהינם בתחום עיסוקם בתדירות גבוהה יותר לפי הצורך.

 

 

פרק ו': תיקוני חקיקה

תיקון חוק העונשין

34.

בחוק העונשין –

 

 

(1)       בסעיף 200 בסיפא במקום "גבר הגר עם זונה" יבוא "גבר הגר עם שורדת זנות כהגדרתה בחוק המאבק הלאומי בצריכת זנות ומתן סיוע לשורדות זנות, התשע"ז–2017";

 

 

(2)       סעיף 203ג – בטל;

 

 

(3)       בסעיף 204 האמור בו יסומן "(א)" ולאחריו יבוא:

 

 

 

"(ב)     על אף האמור בסעיף קטן (א), תהיה זו הגנה טובה לנאשם אם בעבירה לפי סעיף זה הוחזק המקום על ידי הנאשם לצרכי מגורים, ובפרט כאשר הנאשם הינו שורדת זנות כהגדרתה על פי חוק זה.";

 

 

(4)       בסעיף 205, אחרי "מאסר ששה חודשים" יבוא "או קנס בגובה כפל דמי השכירות שהתקבלו בגין השכרת הנכס כאמור";

 

 

(5)       הסיפא ", על אף שיש בידו זכות להפסיקה ולתבוע פינוי בשל כך" – יימחק;

 

 

(6) סעיף 215(ג) – בטל;

 

 

(7)       בסעיף 377ד(א), בהגדרה "עבירה", לפני "עבירת החזקה בתנאי עבדות לפי סעיף 375", יבוא "עבירה מהעבירות המפורטות המנויות בסימן י' בפרק ח' בחוק זה";

 

 

(8)       בסעיף 377ה(ד)(4), אחרי פסקה (4) יבוא:

 

 

 

"(5)     ביצוע תפקידיהן של הרשות ושל ועדות הסיוע על פי "חוק המאבק הלאומי בצריכת שרותי זנות, ומתן סיוע לשורדות זנות, התשע"ז–2017."

תיקון חוק הסיוע המשפטי

35.

בחוק הסיוע המשפטי, התשל"ב–1972[9]

 

 

בתוספת, אחרי פרט  9 יבוא:

 

 

 

"(9)     למי שהוגדר כשורדת זנות לפי חוק המאבק הלאומי בצריכת זנות, ומתן סיוע לשורדות זנות, התשע"ז­–2017."

תיקון חוק הבטחת הכנסה

36.

בחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א–1980[10], בסעיף 2 –

 

 

(1)       בסעיף קטן (א)(1)(א), במקום "בפסקאות משנה (א) עד (ג)" יבוא "בפסקאות משנה (א) עד (ד)";  

 

 

(2)       אחרי פסקה (ג) יבוא: 

 

 

 

"(ד)   לגבי שורדת זנות כהגדרתה בחוק המאבק הלאומי בצריכת זנות, ומתן סיוע לשורדות זנות, התשע"ז–2017  – ועדת הסיוע כהגדרתה בפרק ה' לאותו חוק."

תיקון חוק זכויות נפגעי עבירה

37.

חוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א–2001[11], בתוספת הראשונה, בפסקה (2), במקום "לפי סעיפים 203, 203ב ו-214(ב1), בסימן י' לפרק ח'" יבוא "לפי סעיפים 199, 201, 202, 203, 203ב, 203ג,  ו-214(ב1), בסימן י' לפרק ח".

 

 

פרק ח': הוראות שונות

שמירת סודיות

38.

אדם שהגיעה אליו ידיעה לגבי שורדת זנות תוך כדי מילוי תפקידו או במהלך עבודתו לפי חוק זה, ישמרה בסוד, יפעל לפי הוראות כל דין, ולא ימסור אותה אלא לצורך מילוי הוראות חוק זה.

חובת דיווח

39.

הגיעה אל אדם ידיעה לגבי שורדת זנות קטינה, תחול עליו חובת דיווח כאמור בסעיף 368ד לחוק העונשין.

ביצוע ותקנות

40.

(א)      השרים ממונים על ביצוע חוק זה והם רשאים להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

 

 

(ב)       תקנות לפי חוק זה טעונים אישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת.

תחילה

41.

תחילתו של חוק זה בתום שלושה חודשים מיום פרסומו.

שמירת דינים

42.

הוראות חוק זה באות להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן. 

 

דברי הסבר

הצעת החוק מטרתה שינוי מקיף בהתמודדות הלאומית עם צריכת זנות בישראל עד כדי מיגור התופעה. בהצעה זו, מביעה הכנסת את עמדתה כי צריכת זנות היא תופעה שלילית מיסודה, היוצרת הפוגעת בצורה בוטה בכבוד האישה וחירותה, בשוויון זכויותיהן של נשים בחברה, ובזכותה של האישה על גופה. 

על מנת למגר את התופעה של זנות וסחר בנשים, לא די במאבקן של רשויות האכיפה בסרסורים ובסוחרים, כי אם יש להציע מערך חקיקה קוהרנטי וכולל לטיפול בתופעה. בתוך זאת יש להקטין את הביקוש לזנות, ולפעול נגד החוליה בשרשרת הזנות שהיתה עד לאחרונה סמויה מן העין ­– צרכן הזנות. במקביל, יש להבטיח כי נשים הנמצאות כיום במעגל הזנות יזכו לסיוע והגנה בהליך השיקום והחזרה לקהילה. תחת ההנחה כי תופעת הזנות בישראל היא תופעה מורכבת שיש להתמודד עמה בצורה רב מערכתית, מביאה הצעת החוק מתווה להקמת רשות לאומית מתאמת לטיפול בתחום הזנות, לתיאום מעורבות כל הגופים הרלבנטיים ולבקרה על יישום החוק והסברתו לציבור.  

בכדי להבטיח כי המערכת תוכל להטמיע את המתווה החדש בצורה הטובה והיעילה ביותר, בקביעת ההסדרים המוצעים הושם דגש מיוחד על הלימה בין מתווה החקיקה החדש לזה הקיים. לצד ההסדרים החדשים מובאים בהצעה שורה של תיקוני חקיקה שמטרתם התאמת חוק העונשין והחקיקה הנלווית כך שיעלו בקנה אחד עם החוק הנוכחי ומטרותיו ועל מנת ליצור קוהרנטיות בחקיקה.   

על פי הצעת החוק, כל קבלה של שירותי זנות או התקשרות עם אדם אחר לצורך רכישת שירותי זנות תיחשב עבירה פלילית שדינה מאסר של שנה. בדומה למודל עבירות התעבורה הנהוג כיום, מוצע כי שר המשפטים יקבע העבירה כי היא עבירת "ברירת משפט". במקרה זה, יוטל על מבצע העבירה קנס משטרתי בגובה שלא יפחת מ-1250 ש"ח לעבירה ראשונה וכי הקנסות יגבו על ידי רשות האכיפה והגביה.

בכדי למנוע מצב בו ירידה חדה בהיקף צריכת הזנות תותיר את הנשים, הגברים, הצעירים והטרנסג'נדרים שההימצאות במעגל הזנות מהווה עבורם אמצעי הישרדות אחרון, ומתוך אמונה בזכותם של אלו לצאת ממעגל הזנות, הצעת החוק כוללת פרק הגנה וסיוע לנמצאים במעגל הזנות. לצורך כך תוקם ועדת סיוע אשר תקבע את היקף הסיוע ואת פרק הזמן במהלכו תתאפשר הזכאות.   

לצורך יישומו של החוק תוקם רשות לאומית לטיפול בתחום הזנות. הרשות תגבש תכנית רב שנתית הנדרשת להשגת מטרות החוק, תוך אחריות על היבטי האכיפה, השיקום, חינוך הציבור וההסברה של החוק. הרשות תהווה גוף מבקר המרכז את שיתוף הפעולה בין הגורמים השונים, תגבש את סדרי העדיפויות הקדימויות וההיקפים של ביצוע הוראות החוק וטפל בפניות פרטניות של נשים שורדות זנות במסגרת ההגנה והסיוע המוקנה להן מכוח חוק זה.

הצעת חוק בנושא דומה הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/761/20), על ידי חברת הכנסת עליזה לביא וקבוצת חברי הכנסת (פ/2077/20).

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על ידי חברת הכנסת שרן השכל (פ/2483/20) ועל ידי חברת הכנסת עליזה לביא וקבוצת חברי הכנסת (פ/4078/20).

---------------------------------

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ד באדר התשע"ז – 22.3.17

 [1] ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

[2] ס"ח התשמ"ב, עמ' 31.

[3] ס"ח התש"ס, עמ' 231.

[4] ס"ח התשנ"ח, עמ' 152.

[5] ס"ח התשמ"ח, עמ' 60.

[6] ס"ח התשי"ח, עמ' 92.

[7] ס"ח התשי"ט, עמ' 86.

[8] ס"ח התשנ"ח, עמ' 210.

[9] ס"ח התשל"ב, עמ' 95.

[10] ס"ח התשמ"א, עמ' 30.

[11] ס"ח התשס"א, עמ' 183.

 

תגיות