הצעת חוק עבודת נשים (תיקון - הארכת חופשת לידה), התשס"ז-2007

30 ביולי, 2008

 להורדת הצעת החוק


הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער, שלי יחימוביץתיקון סעיף 6
1. בחוק עבודת נשים, התשי"ד-1954 , בסעיף 6(ב), במקום "ארבעה עשר" יבוא "ששה עשר".

דברי הסבר
סעיף 6 לחוק עבודת נשים, התשי"ד-1954, שעניינו חופשת לידה קובע, בסעיף קטן (ב), כי "חופשת הלידה היא ארבעה עשר שבועות, מהם ששה שבועות או פחות מזה, כרצון העובדת, לפני יום הלידה המשוער והשאר אחרי יום הלידה."
לאחרונה, תוקן חוק עבודת נשים, כך שחופשת הלידה הוארכה בשבועיים והיא נמשכת כיום 14 שבועות.
יש מקום להאריך את חופשת הלידה בשבועיים נוספים, מהטעמים הבאים:
1. מחקרים הוכיחו את חשיבות טיפוח הקשר בין האם לתינוק דווקא בחודשים הראשונים לחיי התינוק, לרבות חשיבות ההנקה.
2. במדינות אירופה ישנן כיום חופשות לידה ארוכות יותר מארבעה עשר שבועות.
3. הארכת חופשת הלידה תצמצם את מספר הנשים הפורשות מהעבודה בשל קשיים במציאת סידור מניח את הדעת לתינוק שאף לאחר ארבעה עשר שבועות נזקק לסידור נאות.
הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חבר הכנסת מתן וילנאי (פ/607/17) ועל ידי חבר הכנסת רן כהן (פ/2429/17).
---------------------------------
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י' באב התשס"ז – 25.7.07