הנחיות להתקשרות והעסקת כ"א שאינו עובד מדינה בתוך משרדי ממשלה מיום 15 בספט' 2009 - הערותיי

26 באוקטובר, 2009
מתוך המכתב של שלי לסגן נציב שרות המדינה:
"...קראתי את המסמך שהעברת אלי. ברור לי כי הוא נעשה ביסודיות והושקעו בו עבודה רבה וכנראה גם כוונות טובות, ואולם אני מבקשת להעיר כמה הערות לגביו.
עמדתי כי הסדרת הנושא של יחוד סמכויות לעובדי ציבור - צריכה להיות מוסדרת לכל הפחות בחקיקה ראשית, כנהוג במדינות מערביות. ואולם לא אכנס לנושא זה, שכן בסך הכל מילאתם כאן את הנחיות הממשלה וממילא אכן קיים חלל ריק בכל הקשור בהסדרת הנושא.
בכל מקרה, בין אם בחקיקה ובין אם למצער בהנחיות שפרסמת, יש צורך לקבוע מהן אותן "סמכויות שלטוניות" (אלה אשר בארה"ב קוראים להןInherently governmental functions)- באופן הברור ביותר שניתן, כדי למנוע פריצה או "זליגה" מעבר להן.
מעיון בהנחיות עולה שאין בו כל הגדרה של מהן אותן סמכויות שלא ניתן להעבירן. אמנם קיימת התייחסות אליהן בסעיף 4.1 וכן בסעיף 6.2.3 אך ללא כל הגדרה.
ליקוי נוסף: היועץ המשפטי לממשלה קבע בעבר כי העברה של סמכויות שלטוניות מחייבת הסדר ראשוני - קרי חקיקה ראשית. אני חולקת על עמדה זו של היועה"מ, וסבורה כי יש סמכויות שאין להעביר כלל, אפילו לא בחקיקה ראשית, ואולם החוזר שלכם מחליש אף יותר מקביעתו של היועה"מ את אחיזתה של המדינה, עומד אף בסתירה לעמדת היועה"מ, וקובע כי די לכאורה ב"דין". משמע די בחקיקת משנה: "4.1.  תפקידים הכרוכים בהפעלת סמכויות שלטוניות או סמכויות סטטוטוריות של המדינה (כגון: רישוי, רגולציה וכדו'), אלא אם ניתנה לכך הסמכה בדין."
ולסיום, העניין החשוב והמקומם ביותר, והוא היעדר  התייחסות של ממש להגנה ושמירה על זכויות המגן של העובדים הללו אשר אינם עובדי מדינה. להיפך. יש בעיקר איסורים והגבלות כלפיהם ובעניין העסקתם, איסורים והגבלות הפוגעים במעמדם ומפלים אותם.
אציין בהקשר זה את תיקון מס' 2 לחוק הודעה לעובד שהכנסת חוקקה בעקבות המקרים הרבים שבהם קבעה המדינה תנאי עבודה לעובדי הקבלן בחוזה ההתקשרות, וחרף זאת חברות אלו רימו את המדינה ואת עובדיהן. אני מפנה אותך לדו"חות הביקורת של אגף החשב הכללי המאמתים זאת.
כמו כן, ראוי היה להתייחס לתקנות חוק חובת מכרזים האחרונות בדבר מחירי מינימום במכרזים, ולהנחיות החשב הכללי בעניין זה.
מעבר לכך, טוב היה אילו הנציבות היתה מנחה את משרדי הממשלה ומבהירה כי אסור לעקוף את חוק העסקת קבלני כוח אדם באמצעות  "קניית שירותים". זאת כיוון שידוע לכל כי אותה "קניית שרותים" אינה אלא קבלנות כ"א בתחפושת ובמסווה.
 ולבסוף בעניין העובדים: ההנחיות כלל אינן נותנות מענה לגבי התקשרויות קיימות. ההנחיות הן מכאן ואילך, ולא נותנות מענה לקבלנים שכבר עובדים במשרדי הממשלה וביחידות הסמך מזה כמה שנים, ושההוראות הנזכרות בסעיף 7 להנחיות "מופרות" כלפיהם כבר כעת.
אודה לך ולמכותבים הרלוונטיים על התייחסותכם לעניינים אלה..."

26.10.09 -  המכתב המלא
15.09.09 - המסמך "הנחיות להתקשרות והעסקת כ"א שאינו עובד מדינה בתוך משרדי ממשלה"
15.07.09 - תשובת נציב שירות המדינה על העיכוב בהעברת המסמך
25.02.09 - בקשתה החוזרת של שלי לקבלת המסמך
16.09.08 - תשובת נציב שירות המדינה
10.09.08 - בקשת שלי לקבלת שני מסמכים בעניין "קבלנים פנימיים" בשירות המדינה