הצעת חוק להגבלת שימוש במקום לשם מניעת ביצוע עבירות

4 באוגוסט, 2011

הכנסת השמונה-עשרה

הצעת חוק של חברי הכנסת

     אורית זוארץ
     יריב לוין
     שלי יחימוביץ'
     ציפי חוטובלי
     מירי רגב
     רונית תירוש
     נחמן שי
     שלמה מולה
     נינו אבסדזה
     אריה ביבי
     יוליה שמאלוב-ברקוביץ
     ציון פיניאן
     אופיר אקוניס
     אורי אורבך
     אברהם מיכאלי
     זאב בילסקי
     נסים זאב
     מרינה סולודקין
     מגלי והבה
     יעקב אדרי
     ישראל חסון
     עתניאל שנלר

הגבלת שימוש במקום לשם מניעת ביצוע עבירות (תיקון-שינוי תקופת צווי הגבלה) התשע"א-2011
תיקון סעיף 2
1.
בחוק הגבלת שימוש במקום לשם מניעת ביצוע עבירות, התשס"ה-2005 (להלן-החוק העיקרי), בסעיף 2(ד), בכל מקום, במקום "90 ימים" יבוא "120 ימים".
תיקון סעיף 3
2.
סעיף 3(א)(1) לחוק העיקרי, במקום "30 ימים" יבוא "90 ימים".


דברי הסבר

מתחילת שנת 2010 הוצאו עשרות צווים המגבילים שימוש לבתי בושת, אך כל אותם בתי הבושת פועלים עד היום.

חוק זה בא לתקן את הקביעה כי מקום אשר בית המשפט, לבקשת התובע, מוצא כי קיים יסוד סביר לחשש שהמקום ישמש לביצוע עבירה- רשאי להגביל את המקום, ע"י צו הגבלה שיפוטי, לסגירה של עד 120 ימים-במקום 90.

כמו כן, בסעיף 3(א)(1) נקבע כי כאשר למפקד מחוז במשטרת ישראל ישנו חשד סביר כי מקום משמש לביצוע עבירה וכי יש יסוד סביר לחשש שהמקום ימשיך לשמש לביצוע עבירה אם לא יוגבל השימוש במקום באופן מיידי, רשאי הוא להגביל את השימוש במקום לתקופה של עד 30 ימים-תיקון חוק זה בא לתקן כי צו ההגבלה יאפשר הגבלת שימוש במקום של עד 90 ימים.    

תגיות