הצעת חוק לצמצום תקופת הצינון לבכירי מערכת הביטחון התשע"ב - 2011

14 בדצמבר, 2011

הכנסת השמונה-עשרה

יוזם: חברת הכנסת שלי יחימוביץ'
                    חבר הכנסת יצחק הרצוג

________________________________________
חוק לצמצום תקופת הצינון לבכירי מערכת הביטחון התשע"ב - 2011

דברי הסבר

1. בחוק הממשלה התשס"א-2001 סעיף 5א' במקום: "שלוש שנים" יבוא: "שנים עשר חודשים".

2. בחוק הבחירות לכנסת (נוסח משולב) (התשכ"ט- 1969) סעיף 56 (א1) (1), במקום: "שלוש שנים", יבוא: "שנים עשר חודשים".
 

 

________________________________________

דברי הסבר

חוק הממשלה התשס"א- 2001 וחוק הבחירות לכנסת (נוסח משולב התשכ"ט-1969) מגבילים בסעיפים מיוחדים את יכולתם של ראש שירות הביטחון הכללי, ראש המוסד לתפקידים מיוחדים, קצין צבא בדרגת אלוף ומעלה, קצין משטרה בדרגת ניצב ומעלה ונציב בתי הסוהר מלהיבחר לכנסת או לכהן כחברי הממשלה. זאת לתקופת מינימום של שלוש שנים (להלן "תקופת הצינון").
בשנת 2007 תוקנו החוקים הנ"ל כך שתקופת הצינון הועלתה משישה חודשים לשלוש שנים. בדיעבד ברור שהארכת תקופת הצינון פי שישה איננה סבירה שכן היא מונעת מקבוצה איכותית של אישים משרתי ציבור להיכנס ולהשתלב בתחום הפוליטי ולייצג את הציבור.
מגבלה זו אינה חלה על כל תחום עיסוק אחר, הן בשרות הציבורי והן בסקטור הפרטי, ולפיכך היא מהווה אפליה ברורה של אישים מתחום ספציפי.
הצעת החוק מציעה להפחית את תקופת הצינון לשנה בלבד ובכך היא מאזנת בין החשש להשפעה פוליטית זרה על אותם משרתי ציבור בכירים במערכת הביטחון טרם פרישתם לבין הזכות הבסיסית של כל אזרח לפעול בזירה הפוליטית ולממש את יכולותיו בייצוג הציבור גם כחבר הכנסת וכחבר הממשלה.