הצעת חוק להגנת הספרות והסופרים בישראל, התש"ע–2010

5 ביוני, 2012

 הכנסת השמונה-עשרה
הצעת חוק של חברי הכנסת זבולון אורלב
                                                        ניצן הורוביץ
                                                        שלי יחימוביץ'
                                                        נחמן שי
                                                        יריב לוין
פ/2089/18

הצעת חוק להגנת הספרות והסופרים בישראל, התש"ע–2010

מטרות

1.
מטרות חוק זה להבטיח גמול הולם לסופרים הישראליים תמורת יצירתם, לקדם את הספרות בשפה העברית, לשמור על גיוון תרבותי בפרסום ובהפצה ברבים של ספרים בישראל, לתת הזדמנות לקוראים לבחור מבין מגוון רחב של ספרים לפי רצונותיהם וטעמיהם ולאפשר תחרות בין הוצאות הספרים בנוגע לאיכויות הכתיבה, העריכה והתרגום של הספרים ומחירם.

הגדרות

2.
בחוק זה –


"חנות ספרים" – חנות המוכרת ספרים לציבור הרחב;


"מוציא לאור" – תאגיד העוסק בהוצאה לאור של ספרים מאת סופרים שונים לצורך מכירתם באמצעות חנויות ספרים, לרבות תאגיד קשור העוסק בהוצאה לאור כאמור;


"סופר ישראלי" – אזרח ותושב ישראל שחיבר ספר, או שהוא בעל זכויות היוצרים בספר שנכתב על ידי אזרח ותושב ישראל;


"ספר" – ספר שהודפס בישראל, או על ידי מוציא לאור ישראלי, לצורך מכירתו בישראל לציבור הרחב באמצעות חנויות ספרים;


"תאגיד קשור" – תאגיד הקשור לתאגיד אחר שמתקיים בו אחד מאלה:

 

(1) הוא שולט בתאגיד האחר;

 

(2) הוא נשלט בידי התאגיד האחר;

 

(3) לאדם אחר יש שליטה בו ובתאגיד האחר.

מחיר מומלץ לצרכן

3.
מוציא לאור יקבע לגבי כל ספר שהוא מוציא לאור בישראל מחיר מומלץ לצרכן אשר יודפס על גב עטיפתו של הספר (להלן – המחיר המומלץ לצרכן); המחיר המומלץ לצרכן לא ישתנה במהלך השנה הראשונה שלאחר הוצאתו לאור של הספר.

תמלוגים לסופר

4.

(א) סופר ישראלי יהיה זכאי לקבל מהמוציא לאור תמלוגים מהמחיר המומלץ לצרכן של הספר שנכתב על ידיו בשיעור שלא יפחת מהשיעורים שלהלן:

 

(1) שמונה אחוזים ממכירה של כל ספר עד 6,000 העותקים הראשונים שנמכרו ממנו;

 

(2) עשרה אחוזים ממכירה של כל ספר מהעותק ה-6,001 ואילך.


(ב) בגין ספר ראשון של סופר ישראלי יהיה הסופר זכאי לתמלוגים בשיעור שלא יפחת מעשרים אחוזים פחות מהשיעורים האמורים בסעיף קטן (א).


(ג) מוציא לאור רשאי להגיע להסכם עם סופר על תשלום סכום כספי מסוים בגין כתיבה של ספר; נקבע סכום כאמור ינוכה הסכום מהתמלוגים המגיעים לסופר לפי סעיף זה.
תשלום למוציא לאור

5.

(א) בשנתיים הראשונות לאחר הוצאתו לאור של ספר (להלן – תקופת ההגנה), לא רשאי המוציא לאור למכור את הספר למפיץ או לחנות ספרים במחיר הנמוך מהשיעור המפורט להלן בהתאם למחיר המומלץ לצרכן של הספר –

 

(1) ספר שמחירו עד 65 שקלים חדשים – 50 אחוזים מהמחיר המומלץ לצרכן;

 

(2) ספר שמחירו 66 עד 85 שקלים חדשים – 47 אחוזים מהמחיר המומלץ לצרכן;

 

(3) ספר שמחירו 85 שקלים חדשים ומעלה – 45 אחוזים מהמחיר המומלץ לצרכן; לעניין סעיף קטן זה, "מכירה" – לרבות ללא תמורה.


(ב) שר התרבות והספורט יהא רשאי לעדכן את הסכומים האמורים בסעיף קטן (א) מעת לעת באישור ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת.


(ג) חנות ספרים לא תהא רשאית לבקש תמורה נוספת כלשהי בגין כל פעילות נוספת המבוצעת על ידיה, לרבות תמריצים למוכרים, מיקום הספרים בחנות, והפצה, או להתנות רכישת ספרים במהלך תקופת ההגנה בכל תשלום אחר או בקבלת הטבה או הנחה כלשהי ממוציא לאור.

מבצעי הנחות

6.
(א) המוציא לאור רשאי לתת בתקופת ההגנה הנחה בשיעור של עד 15 אחוזים מסכום המינימום אשר הוא זכאי לו לפי סעיף 5, בגין ספרים אשר חנות הספרים מכרה בפועל לציבור, ובלבד שהתמורה שיקבל המוציא לאור לאחר הנחה כאמור לא תפחת מארבעים אחוזים מהמחיר המומלץ לצרכן, וזאת במועדים הבאים:

 

(1) במהלך חודש יוני;

 

(2) ב-15 הימים הקודמים לראש השנה;

 

(3) ב-15 הימים הקודמים לחג הפסח ובמהלך חג הפסח.


(ב) ניתנה הנחה כאמור בסעיף קטן (א), יחושבו התמלוגים שישולמו לסופר לפי סעיף 4, על פי המחיר המומלץ לצרכן בניכוי ההנחה בשיעור שניתן על ידי המוציא לאור.
עונשין

7.
העובר על הוראה מהוראות חוק זה דינו קנס בסכום של 300,000 שקלים חדשים.
פיצויים ללא הוכחת נזק

8.
בהליך אזרחי בגין הפרת הוראה מהוראות חוק זה, רשאי בית המשפט לפסוק פיצוי בשיעור שלא יעלה על 50,000 שקלים חדשים, בלא הוכחת נזק.

 

דברי הסבר
הצעת חוק זו מבוססת על העקרונות כי הספרות, המקורית והמתורגמת, החדשה וזו שנכתבה לאורך הדורות, היא מרכיב מרכזי בתרבות ובזהות הישראלית, וכי יש לטפחה, לעודד את התפתחותה, ולהבטיח את נגישותה לכל תושב, תוך שמירה על ערכים ספרותיים ותרבותיים פלורליסטיים.
למרבה הצער, זכויות סופרים, להבדיל מזכויותיהם של עובדים, אינן מוגנות, וכל שכרם הינו תוצאה של הסכמים חוזיים בינם לבין המוציאים לאור, אשר אמורים להגן על זכויותיהם. כשם שיש צורך בהגנה על העובדים, כפי שבא לידי ביטוי בחקיקת חוקי מגן המחייבים הבטחת זכויותיהם של עובדים, כך יש להבטיח זכויות מינימאליות לסופרים, אשר תלויים במוציאים לאור לשם פרסום יצירתם.
בנוסף, התעוררה בשנים האחרונות סוגיה המעלה קשיים באשר להתנהלות שוק חופשי של פרסום, שיווק ומכירת ספרים בישראל. זאת בשל כח השוק המשמעותי המרוכז בידי שתי רשתות של חנויות ספרים, המשפיעות על מחירי השוק של הספרים הן מול הציבור והן מול הוצאות הספרים. כח הקניה והמכירה של שתי רשתות חנויות הספרים מאפשר להן לקבל מהוצאות הספרים הנחות משמעותיות אשר פוגעות הן ביכולתן של ההוצאות להתקיים כעסק כלכלי והן בשכר המשולם לאנשי הספרות המועסקים על ידם (עורכים, מגיהים, מתרגמים, מאיירים וכדומה).
במקביל, חנויות הספרים, שאינן חלק מרשת חנויות ספרים, אינן יכולות לכפות על הוצאות הספרים הנחות כאמור, ולכן נאלצות לשלם מחירים יקרים יותר עבור ספרים, ולמכור אותם ללא הנחות משמעותיות, דבר המונע מהן לעמוד בתנאי השוק שנוצר. כיום, קיימות בישראל עשרות בודדות של חנויות ספרים שאינן חלק מרשת. ככל שיצטמצם מספר החנויות שאינן חלק מרשת, כך יעמוד הצרכן הישראלי בפני היצע מוגבל יותר של ספרים הנקבע על פי תפישתם וטעמם של בעלי רשתות הספרים בלבד.
יש לציין, כי הסופרים מקבלים כיום את שכרם לרוב כאחוז ממחיר המכירה לחנות הספרים בה נמכר הספר לצרכן, ולא מהמחיר המומלץ, כך שבשל מבצעי המכירות המקובלים בשתי הרשתות הכנסות הסופרים רחוקות מלהוות שכר הולם בגין יצירתם ועבודתם.
המצב כיום יוצר איום ממשי על עתיד הספרות בישראל ובעיקר על המגוון הספרותי העומד בפני הציבור הישראלי. על כן, יש לעגן בחקיקה הן את זכויות הסופרים והן את זכויות ההוצאות לאור, באופן אשר יבטיח כי ההיצע הספרותי בשנים הקרובות יהיה עשיר ומגוון ולא יוגבל לרבי מכר.
הצעת חוק דומה הונחה על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חברי הכנסת ניצן הורוביץ, זבולון אורלב, שלי יחימוביץ', נחמן שי וקבוצת חברי הכנסת (פ/1580/18).
---------------------------------
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ד בשבט התש"ע – 8.2.10