שלי במכתב לראש הממשלה ושר הביטחון: "חזרו בכם משלילת הסמכויות לראשי ערים ומהפגיעה בתושבים"

20 בנובמבר, 2012

 

‏ירושלים,‏ ו', כסלו, התשע"ג

‏20 נובמבר 2012

לכבוד

ראש הממשלה מר בנימין נתניהו

שר הביטחון מר אהוד ברק

 

 

הנדון: שלילת הסמכויות מראשי ערים ופגיעה בתושבים

 

שלום רב,

 

ב-1 בנובמבר פורסם להערות הציבור תזכיר חוק התגוננות אזרחית.

תיקון סעיף 9ד. לחוק קובע "על אף האמור בכל דין, לא תינתן הוראה כאמור בפסקאות (א) – (ד) מחמת התרחשות התקפה, מחמת חשש להתרחשותה או בעת מצב מיוחד בעורף אלא על-ידי בעל תפקיד."

מדברי ההסבר לתזכיר עולה כי התיקון נועד ליטול מראשי הרשויות את הסמכות לאסור או להגביל את הלימודים במוסדות החינוך הנמצאים בתחום אחריותם ולהעביר סמכות זו באופן בלעדי לגורמים המנויים בחוק הג"א בלבד.

עוד עולה מדברי ההסבר כי התיקון נועד למנוע מצב שבו ינתן פיצוי למעבידים אשר עובדיהם נעדרו מן העבודה עקב החלטה של ראש הרשות לאסור או להגביל את הלימודים.

אני קוראת לכם לחזור בכם מתיקון חוק אומלל זה שמטיל דופי בראשי הרשויות וביכולת קבלת ההחלטות שלהם בעתות משבר. בימים אלה ברור לכולם כי ראשי הרשויות מתפקדים כמנהיגים מקומיים חשובים הלוקחים אחריות על הרשויות שבראשן הם עומדים והם האחראיים המרכזיים לעמידה איתנה שמגלה בימים אלה תושבי דרום הארץ. ראשי הרשויות הם מנהיגים אחראיים וההחלטה לשלול מהם את הסמכות לבטל ימי לימודים היא פגיעה משמעותית ביכולת ההנהגה שלהם בעתות משבר בעתיד.

נוכח האמור לעיל אני קוראת לכם לשנות לאלתר את תזכיר החוק ולבטל את הסעיף השולל מראשי הרשויות את סמכויותיהם להורות על ביטול הלימודים.

 

בברכה,

 

יו"ר מפלגת העבודה

ח"כ שלי יחימוביץ'

 

העתקים:

יו"ר המרכז לשלטון מקומי  - מר שלמה בוחבוט