התכנית לכלכלה הוגנת - בריאות

7 בינואר, 2013

מערכת בריאות הוגנת
נגישות לשירותי בריאות ורפואה מתקדמים, איכותיים וזמינים הינה זכות יסוד אנושית אותה יש להבטיח לכל תושב במדינת ישראל. התופעה במסגרתה הופכות הבריאות והרפואה מזכות יסוד למוצרים סחירים אשר רק בעלי יכולת מסוגלים לרוכשם, הינה פסולה מבחינה מוסרית ועלולה להביא להתפוררות יסודות הלכידות החברתית.

בריאות אינה יכולה להיות תלויה בהכנסה, בצבע עור, בשיוך לאומי או דתי או במקום מגורים. מערכת הבריאות חייבת לשרת את כל תושבי מדינת ישראל, מתוך תפיסה הרואה בבריאות זכות בסיסית.

העשור השחור בבריאות
במהלך העשור האחרון חלה ירידה עקבית במימון תקציב המדינה את שירותי הבריאות. תהליכי ההפרטה והמסחור של מערכת הבריאות מעמיקים ומרחיבים את הפער הקיים בין מרכז ופריפריה ואת הדרתן של קבוצות שונות מזכאות לשירותי בריאות.

כלכלת בריאות הוגנת

מפלגת העבודה תחתור לשיקומה ולחיזוקה של מערכת הבריאות הציבורית בישראל, ותקדם לשם כך את המהלכים הבאים:
 

ביטוח סיעודי ציבורי לכלל האזרחים

מטרת התוכנית:

הבטחת ביטוח סיעודי ציבורי לכל אזרחי מדינת ישראל

 

עיקרי התוכנית:

  • מימון אשפוז וטיפול בית לנזקקים לכך

  • תוספת של עד 50% לשעות הטיפול

  • הקטנת הנטל על משקי הבית

  • הקלות במבחני הכנסה

  • סל שירותים מוגדר בחוק

עלות התוכנית: 4.2 מיליארד ש"ח. המימון יגיע מהעלאת דמי ביטוח בריאות ב- 0.5%

 

ביטול הפרטת שירותי בריאות התלמיד

תוצאות העשור השחור:

 

מטרת התוכנית:

שיפור איכות, רציפות ויציבות שירותי הבריאות המונעת לתלמידים בבתי הספר באמצעות החזרת השירות לאחריות ישירה של משרד הבריאות.

עלות התוכנית: 0.5 מליארד ש"ח

 

הפסקת האשפוז במסדרון

תוצאות העשור השחור:

 
 

מטרת התוכנית:

תגבור תשתיות האשפוז הכללי באמצעות תוספת של 2,300 מיטות אשפוז ושל אנשי צוות רפואי לבתי החולים הציבוריים.

עלות התוכנית: 4.1 מיליארד ש"ח

 

שיפור איכות וזמינות שירותי הבריאות בקופות החולים

תוצאות העשור השחור:

 

מטרת התוכנית:

הפחתת ההשתתפויות העצמיות בתשלומים לקופות חולים תוך שיפור האיכות, הנגישות והזמינות של שירותי הבריאות.

עלות התוכנית: 3 מליארד ש"ח

 

עדכון קבוע של סל שירותי הבריאות

תוצאות העשור השחור:

מטרת התוכנית:

הבטחת סל שירותי בריאות יציב ומקיף באמצעות עדכונו באופו קבוע, אשר ייתן מענה לשינויים הדמוגרפיים, לעליות המחירים ולשיפורים הטכנולוגיים ויפצה על השחיקה הריאלית בעשור האחרון.

עלות התוכנית: 4.5 מיליארד ש"ח

 

הגדלת השוויון בדמי ביטוח הבריאות

תוצאות העשור השחור:

מטרת התוכנית:

שינוי כללי תשלום דמי ביטוח הבריאות במטרה להגדיל את השוויון בנטל התשלום, תוך שמירה על אותו היקף מקורות.

עלות התוכנית:

רגולציה-ללא עלות תקציבית

 

השקעת תקציבי הבריאות במערכת הציבורית

תוצאות העשור השחור:

משאבי מערכת הבריאות הציבורית מימנו את הקמתם של בתי חולים פרטיים אשר פוגעים באופיה הציבורי והשוויוני של מערכת הבריאות

מטרת התוכנית:

השקעת תקציבי הבריאות במערכת הציבורית ומניעת העברתם למערכת הפרטית באמצעות איסור החזקה של בתי חולים ומיזמים פרטיים על ידי קופות החולים הציבוריות.

עלות התוכנית: רגולציה-ללא עלות תקציבית

 

מניעת סבסוד המערכת הפרטית על -ידי המערכת הציבורית

תוצאות העשור השחור:

כתוצאה מהידרדרות אמון הציבור במערכת הבריאות הציבורית, ומחסור חמור ברגולציה בתחום ביטוחי הבריאות מצד משרד האוצר, חלה עליה דרמטית בשיעור ההחזקה של הציבור בביטוחי בריאות פרטיים. לעתים קרובות, הציבור מחזיק בכפל ביטוחי בשל חוסר שקיפות ומחסור בידע, דבר הגורם לעלייה בהוצאה הפרטית על ביטוחי הבריאות, המכבידה על ההוצאות המשפחתיות.

מטרת התוכנית:

מניעת מימון מערכת הבריאות הפרטית בהסתמך על משאבי המערכת הציבורית. זאת, באמצעות אימוץ המודל הבריטי, אשר אינו מאפשר לחולה לקבל 'שכבה ראשונה' של שרותים מהביטוח הציבורי ו'שכבה שנייה' מהביטוח הפרטי. דרך חלופית להשגת יעד זה תהיה הקמת מנגנון קיזוזים אשר יחייב את בתי החולים הפרטיים לשלם את עלויות המטופלים אשר עברו הליכים במסגרת פרטית ולאחר מכן הועברו למסגרת ציבורית.

עלות התוכנית: רגולציה-ללא עלות תקציבית

 

מקורות מימון:

דמי ביטוח בריאות עבור הביטוח הסיעודי
 

מטרת התוכנית:

מימון הרפורמה בביטוח סיעודי ציבורי באמצעות העלאת דמי ביטוח בריאות בשיעור של 0.5% בלבד

הכנסה מוערכת: 6 מיליארד ש"ח