התכנית לכלכלה הוגנת - השלטון המקומי

7 בינואר, 2013

שלטון מקומי הוגן


השלטון המקומי הנו רשות שלטונית מבצעת בעלת חשיבות ייחודית לעיצובה ויישומה של מדיניות כלכלית-חברתית הוגנת. על השלטון המקומי להתבסס כרשות שלטון עצמאית, אשר ביכולתה להוציא אל הפועל חזון מקומי ומדיניות מקומית המותאמים לאופי הרשות ולטובת תושביה. אחריותן ותחומי סמכותן של הרשויות המקומיות צריכות לגדול, זאת ללא הפרטה ותוך כדי צמצום הפערים בין רשויות חזקות לחלשות.

העשור השחור בשלטון המקומי

בעשור האחרון נקלעו רשויות מקומיות רבות למשבר כלכלי. מענקי האיזון הממשלתיים קוצצו במהלך אותן שנים בלמעלה ממיליארד ש"ח, כשהקיצוץ הביא להגדלת פערי התקציב בין יישובים המדורגים באשכול חברתי-כלכלי נמוך לבין אלו המדורגים באשכול חברתי-כלכלי גבוה ובין תושבי מרכז הארץ לתושבי הפריפריה. חלק מהרשויות התקשו לפרוע את חובותיהן, אחרות הלינו את שכר עובדיהן, ובמספר לא מבוטל של מקרים הפקיעה הממשלה את סמכויות הניהול מנבחרי הציבור והעבירה אותן לועדות קרואות. במקרים רבים המשבר הכלכלי הביא לפגיעה ברמת השירותים המסופקים לתושבים.


שלטון מקומי הוגן

מפלגת העבודה תחתור לשיקומו ולחיזוקו של השלטון המקומי, ותקדם לשם כך את המהלכים הבאים:

 

הגדלת תקציבי האיזון

תוצאות העשור השחור:
השחיקה הריאלית בתקציבי האיזון הגיעה ליותר מ- 50% , והפער בין מימוש מלא של נוסחת גדיש לבין בסיס התקציב הקיים עומד על כ- 600 מיליון ש"ח.

מטרת התוכנית:

הגדלת תקציבי האיזון המועברים לרשויות המקומיות הנתונות בקשיים והעמדתם על בסיס של 3 מיליארד ש"ח.

עלות התוכנית: 3 מיליארד ש"ח

 

חוק ערים איתנות

תוצאות העשור השחור:

הממשלה התנערה ממרבית תחומי אחריותה האזרחיים והעבירה את הטיפול בהם לאחריות השלטון המקומי, אך ללא האצלת כלל הסמכויות הנדרשות לניהולם התקין של תחומים אלו וללא העברת מלוא התקציב הנחוץ לשם כך.

מטרת התוכנית:

מתן סמכויות ניהול עצמאי לרשויות האיתנות, באמצעות קביעת קריטריונים ברורים לרשות איתנה ופירוט תחומי וסמכויות ההחלטה העצמית אשר יוענקו לה. השינוי ייצור תמריץ עבור רשויות אשר אינן מוגדרות כאיתנות לשפר את תפקודן על מנת להפוך לכאלו, והממשלה תוכל לפנות זמן ומשאבים לטיפול צמוד ברשויות מקומיות המתקשות בכך.

עלות התוכנית: רגולציה- ללא עלות תקציבית

 

קידום השוויון בתקצוב הרשויות

תוצאות העשור השחור:

שיטת התקצוב הממשלתית המחייבת השתתפות של 25% מתקציב הרשות המקומית יצרה בעיה עבור הרשויות החלשות אשר אין בידן להשיג מקור תקציבי למימון חלקן. כתוצאה מכך יכולות רשויות מקומיות חזקות לעשות שימוש מיטבי בכלי המימון התואם, ואילו רשויות מקומיות חלשות אינן מסוגלות לכך.

מטרת התוכנית:

חיזוק הרשויות החלשות באמצעות מעבר משיטת השתתפות הממשלה ב 75%- מהוצאות ייעודיות לשיטה פרוגרסיבית, במסגרתה חלק ההשתתפות של הרשות המקומית יותאם למצבה הכלכלי.

עלות התוכנית: רגולציה-ללא עלות תקציבית

 

 

לתכנית המלאה לכלכלה הוגנת