שאילתה ישירה לשר האוצר ולשר התקשורת בנושא עובדי קבלן בחברת הדואר

9 באפריל, 2013

 

9/4/13

שאילתה ישירה לשר האוצר ולשר התקשורת בנושא עובדי קבלן בחברת הדואר

חברת דואר ישראל בע"מ פרסמה את דוחותיה השנתיים לשנת הכספים 2012 כמתחייב מחברה ממשלתית. עם זאת, חלקים גדולים בדו"ח צונזרו ולא ניתנים לעיון הציבור הרחב. חלק מהביאורים המושחרים מתייחסים להתחייבויות פוטנציאליות של החברה לעובדיה בעבר. עולה חשש, כי החברה משתמשת בהשחרת הביאורים על מנת להסתיר את העובדה, כי החברה רואה באי מיצוי זכויות עובדים בעבר כמקור הכנסה תזרימי לכל דבר ועניין.

ברצוני לשאול:

1.      במה עוסקים הביאורים המושחרים בדוחות החברה?

2.      האם נכונות הטענות כי חלק מההכנסה בדוחות החברה נזקפת לאי-תביעת זכויות ע"י עובדי הדואר, ובמיוחד להתיישנות זכויות אלו?

3.      כיצד חברת הדואר נערכה לתביעות פוטנציאליות של עובדי הדואר אשר הועסקו בחברה באמצעות חברות כוח אדם ולא שולמו להם כל התשלומים כמתחייב מהחוק?

4.      מה שווי ההפרשות/ההכנסות במאזן החברה ובדו"ח השנתי לשנת 2012 המיוחסות לזכויות עובדים שלא נתבעו?

5.      האם הוגשו כנגד חברת הדואר בעשור האחרון תביעות פיצויים של עובדים אשר הועסקו על ידי חברות כוח אדם ?

6.      האם הוגשו כנגד חברת הדואר תביעות ליחסי עובד-מעביד לאור התקשרות של חברת הדואר עם עובדים כ"קבלנים עצמאיים"?

7.      כמה תביעות משני הסוגים הוגשו?

8.      במידה ושולמו פיצויים במסגרת התביעות הללו, מה הסכום ששולם בעשור האחרון?

9.      האם בכוונתך להורות לחברה ליידע את כל עובדי החברה בעבר ובהווה על חובותיה להם בגין עבודתם? אם כן – כיצד כל אחד מהעובדים הרלוונטיים ידע על כך? מהו לוח הזמנים? אם לא – מדוע?