הצעת חוק רואי חשבון (תיקון - הגבלת תקופת ההתקשרות בין גוף פיננסי למשרד רואי חשבון), התשע"ג–2013

30 באפריל, 2013

 

הכנסת התשע-עשרה

 

 

יוזמים:      חברי הכנסת        שלי יחימוביץ'
ראובן רבלין
מאיר שטרית

                                               פ/                                

 

הצעת חוק רואי חשבון (תיקון - הגבלת תקופת ההתקשרות בין גוף פיננסי למשרד רואי חשבון), התשע"ג–2013

 

הגדרות

1.

בחוק זה –

 

 

"ביקורת" – כמשמעותה בתקנות רואי חשבון (דרך פעולתו של רואה חשבון), התשל"ג-1973;

 

 

"גוף פיננסי" – כמשמעותו בחוק בנק ישראל, התש"ע-2010;

 

 

 

 

"משרד רואי חשבון" - כהגדרתו בתקנות רואי חשבון (ניגוד עניינים ופגיעה באי-תלות כתוצאה מעיסוק אחר), התשס"ח-2008.

 

 

הגבלת תקופת הביקורת

2.

בחוק רואי חשבון, תשט"ו-1955, אחרי סעיף 10(ב), יבוא:

(ב1) גוף פיננסי לא לא יתקשר עם משרד רואי חשבון לצורך ביצוע ביקורת לתקופה העולה על חמש שנים רצופות. לעניין זה, לא יראו בהפסקת התקשרות שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף ההתקשרות.

 

 

 

 

 

תחילה, תחולה והוראות מעבר

3.

(א) תחילתו של חוק זה מיום פרסומו (בחוק זה – יום התחילה).

 (ב) על אף הוראת סעיף קטן (א), תחילתו של סעיף 2 לחוק זה על גוף פיננסי, שהתקשרותו עם משרד רואה חשבון עולה על חמש שנים ביום התחילה - שישה חודשים מיום פרסומו של חוק זה.

.

 

 

 

 

 

דברי הסבר

בדו"ח קרן המטבע הבינלאומית על המשק הישראלי שהתפרסם בשנת 2012, הופיעה הערה ובה ביקורת על כך שרואה חשבון אחד (סומך חייקין) מבצע ביקורת חשבונאית כמעט על כל הבנקים בישראל. הדו"ח ממליץ למפקח על הבנקים לטפל בכך מידית, ולהתיר את המונופול.

בשל הבעייתיות הברורה של ריכוזיות תחום ראיית החשבון בבנקים, נעשתה פנייה למפקח על הבנקים, ממונה על שוק ההון ויו"ר הרשות לניירות ערך  בבקשה לקבוע כי בדומה לחובת הרוטציה של רואי חשבון בחברות ממשלתיות, תוחל באופן מידי חובת רוטציה דומה גם על רואי חשבון בבנקים ובמוסדות פיננסיים אחרים.

הדו"חות הכספיים של גופים אלה הם מרכיב קריטי באפשרות של הרגולטורים לעקוב באופן אפקטיבי אחר התנהלותם של אותם תאגידים ולפקח עליהם, אפקטיביות הבקרה הפנימית בהם חשובה לא פחות, ויש חשיבות מרחיקת לכת לכך שהביקורת תשרת את כלל ציבור החוסכים, ולא רק את בעלי השליטה. ריכוזיות הביקורת בגופים אלה, ועמה גם ריכוז המידע על עסקים ועל עסקאות בידי מעטים - היא מתכון ודאי לכשל שוק, והיא אף עלולה להביא - במישרין או בעקיפין - לתיאום פעולות בין תאגידים פיננסיים.

לכן מוצע לקבוע כי תחול חובת רוטציה של רואי החשבון המבקרים את המוסדות הפיננסיים ולהגביל את תקופת ההעסקה של רואי חשבון במוסדות פיננסיים לחמש שנים רצופות

 

---------------------------------