הצעת חוק ההגבלים העסקיים (תיקון – התארגנות עסקית בתחום הנשלט על ידי מספר קטן של מזמינים), התשע"ג–2013

6 במרץ, 2015

מספר פנימי: 478061

הכנסת התשע-עשרה

 

יוזמים:      חברי הכנסת           שלי יחימוביץ'

                                                 אמנון כהן

                                                 דוד רותם

 

                                                פ/1047/19                              

 

הצעת חוק הגבלים עסקיים  (תיקון – התארגנות עסקית בתחום הנשלט על ידי מספר קטן של מזמינים), התשע"ג–2013

תיקון סעיף 3

1.

בחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח­–1988[1] (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 3, בסופו יבוא:

 

 

"(10)   הסדר שאיגוד עסקי צד לו ואשר חבריו מספקים שירותים המבוססים על יגיעה אישית בתחום עסקי המאופיין במספר קטן של עסקים המזמינים שירותים אלו או בתחום עסקי הנשלט על ידי מונופולין או קבוצת ריכוז."

תיקון סעיף 5

2.

בסעיף 5 לחוק העיקרי, בסופו יבוא "אלא אם כן חל האמור בסעיף 3(10)".

 

 

דברי הסבר

 

בענפים מסוימים בשוק העסקי ישנם עצמאיים ועסקים קטנים הנותנים שירותים למספר מועט של מזמינים השולטים על מרבית אספקת המוצר הסופי לצרכן בענף שבו הם פועלים. מזמינים אלו מכתיבים באופן בלעדי לאותם נותני שירותים את המחיר, ובהיעדר שוק חופשי, הרי שהמחיר לאותם מזמינים מושפע מהכוח הכלכלי העדיף של המזמינים.

אותם עסקים קטנים המבקשים להתאגד וליצור כוח כלכלי מול המזמינים על מנת לשפר את המחיר המתקבל עבור שירותיהם אינם יכולים לעשות כן נוכח הוראות חוק ההגבלים העסקיים הקובעות כי התארגנות שכזו תיחשב להסדר כובל.

כך למשל, חוקרים פרטיים ושמאים הנותנים שירותים לחברות ביטוח וכן רופאים הנותנים שירותים לקופות חולים ולחברות ביטוח.

יש לציין כי כל אותם עיסוקים מבוססים לחלוטין על יגיעה אישית. אילו כל אותם נותני שירותים היו מועסקים כעובדים אצל המזמינים אזי היתה עומדת בפניהם האפשרות להתארגן בארגון עובדים בלי שהדבר יחשב כהסדר כובל. אך בניגוד לעובדים, עצמאיים ועסקים קטנים אינם זוכים להגנות של משפט העבודה, ולהגנות מתחום הביטחון הסוציאלי.

 

 

מוצע כי אותם נותני שירותים המבקשים להתארגן ולשפר את יכולת המיקוח שלהם בענף המאופיין במספר קטן של מזמיני שירותים, יוכלו לעשות כן כלפי אותם מזמינים בלי שהדבר יחשב כהפרה של חוק ההגבלים העסקיים.

יתר על כן, כתוצאה מכך שמחירי השירות כלפי המזמינים מוכתבים על ידם, צרכן פרטי המבקש לצרוך את השירות מנותני השירות נאלץ לשלם מחיר גבוה עשרות מונים מזה שאותו משלמים המזמינים, על מנת שנותן השירות יוכל לשרוד.

ההצעה מותירה בעינה את המצב הקיים של איסור התארגנות בשוק שאינו נשלט על ידי קבוצה קטנה של מזמינים.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חברת הכנסת שלי יחימוביץ' וקבוצת חברי הכנסת (פ/3585/18).

 

 

 

 

 

---------------------------------

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

י"ב באייר התשע"ג – 22.4.13

 

 

 

 [1] ס"ח התשמ"ח, עמ' 128.