שאילתה לשר האוצר: משיכת כספים מחברת ביטוח/קרן פנסיה בהיעדר הגעה לסכום קיצבה מינימאלי

30 ביולי, 2015

שאילתה ישירה

 

  משיכת כספים מחברת ביטוח/קרן פנסיה בהיעדר הגעה לסכום קיצבה מינימאלי

 

חברת הכנסת שלי יחימוביץ' שאלה את שר האוצר

 

כיום, בהתאם להנחיות הממונה על שוק ההון ולתקנונים של קרנות הפנסיה ולחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים, תנאי לקבלת קיצבה חודשית עם הגיעו של העובד לגיל פרישה הינו שהסכום שנצבר הינו סכום מינימאלי.

 

 

רצוני לשאול:

 

1.                      האם במקרים שהסכום לא הגיע לסכום המינימאלי הקבוע בחוק או בתקנון קרן הפנסיה והעובד מעוניין למשוך את הסכום שנצבר ישנו חיוב במס ?

2.                      במידה וקיים חיוב במס על המשיכה, מה הפיתרון המוצע לכל אותם עובדים שלא הצליחו לצבור את הסכום המינימאלי לצורך קבלת קצבה חודשית?

3.                      מהו מספר העמיתים שסכום החיסכון שלהם לא הגיע לכזה המזכה בקיצבה מינימאלית?