שלי לממונה על שוק ההון וליו"ר הרשות לניירות ערך: "מנעו מתשובה לגייס אג"ח ע"ח ציבור החוסכים"

9 בדצמבר, 2016

לכבוד :                                                                                

דורית סלינגר, הממונה על אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון

שמואל האוזר, יושב ראש הרשות לניירות ערך

 

הנדון: מניעת גיוס אג"ח לאלעד נשיונל שבבעלותו של יצחק תשובה

 

גברתי ואדוני,

 

אני פונה אליכם נוכח הפרסומים בדבר כוונתה של חברת אלעד נשיונל שבבעלות יצחק תשובה,  לצאת לגיוס בישראל על מנת לממן פעילות נדל"ן בארה"ב. בקשתי אליכם כי תעשו שימוש בסמכויות שבידיכם למנוע מהלך זה, כדי להימנע מתרחיש חוזר, שבו מחלץ עצמו תשובה על חשבון ציבור המשקיעים ומבצע תספורת כואבת.

כידוע, קידם תשובה בעבר הסדר חוב שגרר הפסד של מאות מיליונים בחברת דלק נדל"ן שבשליטתו. על ההסדר כתב בית המשפט: "הסדר בעייתי, שאף אם הוא תואם את דרישות החוק, הוא רחוק מלהוות פתרון אופטימלי או אף קרוב לו, ומותיר יותר מאשר טעם רע גרידא."

 

בית המשפט אף מתח ביקורת נוקבת על תשובה עצמו, קבע כי הוא פעל "להציל את עורו" ואף תיאר במדוייק את הטכניקה הצינית: "...בעל השליטה, אשר נטען כלפיו כי הבטיח בעבר לתמוך בחברות שבשליטתו, לא רק שמסתתר מאחורי עקרון הישות המשפטית הנפרדת. זאת כאשר נוסף לכך עולות נגדו טענות קשות ביותר, של מהלך הדרגתי מבעוד מועד לניתוק החברה מיתר התשלובת, כמעט בבחינת 'הפרדת הפרה החולה מן העדר', באורח אשר בסופו של יום, הותיר את הנושים וידיהם על ראשם."

 

בהצ"ח הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון – הגבלה על השקעות בחברה שערכה הסדר חוב), פ/938/19, אשר היה בה כדי למנוע דפוס חוזר ממין זה, הצעתי יחד עם חברי כי לא תתאפשר השקעת כספי החוסכים הישראלים ברכישת תעודות התחייבות של חברות בשליטת בעל שליטה אשר ערך הסדר חוב. הצעת החוק אמנם לא הגיעה לידי גמר, אך דומני שיש בידיכם די כלים כדי למנוע ממי שכבר גזל כספי חוסכים לשוב ולגייס מהם כספים כאילו לא קרה דבר, רק משום שעטה תחפושת חדשה ושם חדש, כאילו אין קשר בין תשובה א' לתשובה ב', וכאילו לא היה זה הוא עצמו שביצע מעשים מגונים בכספי החוסכים.

 

יתרוננו בכך שכל סימני האזהרה נמצאים לפנינו והאפשרות לסכל מהלך שסופו תספורת על גבם של החוסכים, אם רק יתעורר צורך קל מצדו – מונחת לפתחכם.

 

 

חתימה

 

                                                                                                        בברכה,                                                                                                          

                                                                                                                            

                                                                                                                             ח"כ שלי יחימוביץ'