שלי: "לאחד נתנו להיכנס ולשני לא. אחד מהם ממוצא אתיופי, והשני אשכנזי לבן עור"

25 במרץ, 2018

דבריה של חברת הכנסת שלי יחימוביץ', יו"ר הוועדה לביקורת המדינה, במליאת הכנסת - הצעת חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור (תיקון מס' 6 והוראת שעה) (תיקון) (הארכת תוקף), התשע"ח–2017