הפרה של הוראות חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים - מכתב לדורית סלינגר

יו"ר הועדה לביקורת המדינה, ח"כ שלי יחימוביץ, פנתה למנהלת רשות שוק ההון, הביטוח והחסכון, דורית סלינגר, בעניין חריגת השכר של מנכ"ל מגדל ביטוח, דורון ספיר. מדיווחי החברה לבורסה  עולה כי ב-2018 השתכר ספיר כ-600,000 ש"ח יותר מאשר התקרה המותרת עפ"י חוק שכר הבכירים. במכתבה דרשה יחימוביץ מסלינגר להורות לספיר להחזיר את התשלום העודף לחברה, או לחילופין, להעלות את שכר המינימום בחברה, כך ששכר המנכ"ל לא יעלה על פי 35 מזה של העובד בעל השכר הנמוך ביותר.
9 באוגוסט, 2018

 

7 באוגוסט, 2018

 

לכבוד:

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר

 


הנדון: הפרה של הוראות חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים, התשע"ו-2016

 


גברתי,

 

בתאריך 2.8.18 פורסמה בעיתון כלכליסט ידיעה מאת העיתונאית רחלי בינדמן, ולפיה השכר לשנת 2018 של מנכ"ל 'מגדל חברה לביטוח' החדש, דורון ספיר, חורג מן התקרה שנקבעה בחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים התשע"ו-2016 (להלן , חוק שכר בכירים). מדובר בהפרה בוטה וחצופה של הוראות החוק.

 

כידוע, חוק שכר הבכירים קובע כי שכרם השנתי המרבי של  בכירים בתאגיד פיננסי לא יעלה על 2.5 מלש"ח בשנה, או לחילופין, ככל שהדירקטוריון יאשר שכר גבוה מתקרה זאת, יועלה בהתאם השכר הנמוך, כך ששכר הבכיר לא יעלה על פי 35 מהשכר הנמוך בחברה.

 

על פי הדיווח של חברת מגדל לבורסה מיום 25.07.18, שכרו של המנכ"ל דורון ספיר בשנת 2018 הוא 2,292,000 ₪; ואולם, מאחר שמר ספיר החל לשמש בתפקידו בחודש יוני, הרי שבחישוב שנתי, שכרו עומד על 3,929,142 ₪.

יודגש, כי סעיף 4 לחוק שכר הבכירים אינו משאיר מקום לפרשנות או לתהיות בדבר כוונת המחוקק, שכן הוא קובע מפורשות כי התקרה לתשלום היא "שני מיליון וחצי שקלים חדשים לשנה, וחלק יחסי מסכום זה בשל חלק משנה."

 

עוד עולה מהודעת מגדל לבורסה, כי "החברה צפויה לשאת בעלות מס מוערכת בגין תנאי התגמול של המנכל בשנת 2018 בסך של 503.3 אש"ח." הודעה זו לבדה יש בה כדי ללמד כי מר ספיר משתכר סכום של כ-600,000 ₪ מעל התקרה המותרת בחוק.

 

 

ואולם, בו בזמן, שעה שחברת מגדל משלמת שכר מנופח למנכ"ל, היא אינה מבצעת את הצעד הנלווה המתחייב על פי חוק, אינה מעלה את שכר העובדים העניים בחברה כך ששכרו לא יעלה על פי 35 משכרם, וממשיכה להעסיק אותם בשכר נמוך. זאת בניגוד לחברות אחרות במגזר הפיננסי שמלאו את הוראות החוק ככתבן וכלשונן.

 

על פי הודעת מגדל לבורסה, תנאי הכהונה וההעסקה של מר ספיר הובאו בפני חברי הדירקטוריון וועדת התגמולים של החברה ואושרו על ידם. מדובר אם כן בהפרת חובת הזהירות והאמון החלה על דירקטוריון החברה, בעבירה בוטה על החוק, בזלזול בציבור המשקיעים ובבזבוז כספו, בצפצוף פומבי על חוק שעבר פה אחד בכנסת, ובביזיון בית המשפט העליון אשר בשבתו כבג"צ דחה את העתירות שהוגשו נגד החוק ואף מתח ביקורת על עצם הגשתן.

 

יש טעם לפגם בכך שהרשות לא פעלה באופן מיידי ונחרץ בעניין. אין ספק שיש כאן ניסוי כלים ציני של חברת מגדל, ניסוי המהווה גישוש ראשוני, שאם לא יטופל בתקיפות ע"י הרגולטור, יהיה יריית פתיחה לביזוי מתמשך וגובר של החוק, ואין בכוונתי לעבור על כך לסדר היום.

 

אני פונה אליך על מנת שמכוח סמכותך תנחי את החברה לעשות אחת משתיים: להורות למר ספיר להשיב לחברה את העלות העודפת של שכרו, או לחילופין להעלות את שכר המינימום בחברה כך שלא יפחת מ-1/35 משכרו של המנכ"ל דורון ספיר.

 

 

image-20180809130155-1                                                                                                בכבוד רב ובברכה,

 

 

                                                                                                              חה"כ שלי יחימוביץ'

                                                                                                יו"ר הוועדה לענייני ביקורת המדינה