חוק הכנסת (תיקון מס' 25) (הסדרת פעולתם של שדלנים (לוביסטים)), התשס"ח-2008

3 באפריל, 2008

יוזמים: חברי הכנסת שלי יחימוביץ וגדעון סער

תיקון סעיף 10
1. בחוק הכנסת, התשנ"ד–1994 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 10 –
(1) במקום כותרת השוליים יבוא "נשיאות הכנסת";
(2) במקום "מספר הסגנים של יושב ראש" יבוא "יושב ראש הכנסת והסגנים ליושב ראש יהוו את נשיאות הכנסת; מספר הסגנים ליושב ראש".

הוספת פרק י"ב
2. אחרי סעיף 64 לחוק העיקרי יבוא:
"פרק י"ב: שדלנים
הגדרות
65. בפרק זה –
"הוועדה" – ועדה שחבריה הם יושב ראש הכנסת, והוא יהיה היושב ראש, ושני סגנים ליושב ראש, אחד מסיעות הקואליציה ואחד מסיעות האופוזיציה, שתבחר נשיאות הכנסת; חל שינוי בהשתייכות סיעתו של חבר הוועדה לאותן סיעות, תבחר נשיאות הכנסת חבר אחר לוועדה כך שיישמר הרכב כאמור;
"טובת הנאה" – לרבות כסף, שווה כסף, נכס, מוצר או שירות;
"שדלן" – מי שדרך עיסוק או בתמורה למען לקוח, נוקט פעולות לשכנוע חבר הכנסת בקשר להצעות חוק ולחקיקת משנה בכנסת או בוועדותיה, להחלטות הכנסת וועדותיה ולמינוי או לבחירה של אדם לתפקיד על ידי הכנסת או על ידי גוף שנציג הכנסת חבר בו, ולמעט אלה:
(1) מי שבמסגרת עבודתו נוקט פעולות כאמור למען מעבידו;
(2) מי שממלא תפקיד על פי חוק בשירות המדינה, ברשות מקומית או בתאגיד שהוקם בחוק, אף אם אינו עובד, ונוקט פעולות כאמור במסגרת תפקידו ובקשר לסמכויות ולתפקידים של הגוף שעבורו הוא פועל;
(3) מי שמייצג נושא משרה או ממלא תפקיד בהליך מעין שיפוטי בפני הכנסת או ועדה מוועדותיה.

היתר לשדלן
66. (א) לא יפעל שדלן בכנסת אלא בהיתר מאת הוועדה.
(ב) המבקש לפעול כשדלן בכנסת יגיש לוועדה בקשה שבה ייכללו כל אלה:
(1) פרטיו האישיים, ואם המבקש פועל במסגרת תאגיד – סוג התאגיד, שמו ומספרו;
(2) שמות הלקוחות שהוא מבקש לייצג בכנסת, באופן קבוע או חד-פעמי, ותחום עיסוקם, וכן שמו ותחומי עיסוקו של כל גוף שנתן לו תשלום או טובת הנאה בקשר לעניין שלמענו השדלן מבקש לפעול בכנסת;
(3) אם המבקש חבר בגוף בוחר של מפלגה – את שם המפלגה; בפרק זה, "גוף בוחר" – גוף הבוחר מועמדים לכנסת או לכהונת ראש הממשלה או שר בממשלה, ושמספר בעלי זכות ההצבעה שבו אינו עולה על חמשת אלפים;
(4) הצהרת המבקש כי הוא מתחייב לפעול לפי הוראות פרק זה.
(ג) חל שינוי בפרטים האמורים בסעיף קטן (ב), ימסור על כך השדלן או המבקש לפעול כשדלן בכנסת הודעה בכתב לוועדה מיד לאחר השינוי.
(ד) על אף האמור בסעיף קטן (א), הגיש אדם בקשה לפעול כשדלן בכנסת, וטרם נענתה בקשתו, רשאי יושב ראש הכנסת לתת לו היתר זמני לפעול כשדלן בכנסת, עד להחלטת הוועדה, ויחולו הוראות פרק זה בשינויים המחויבים.

סייג למתן היתר
67. לא יינתן היתר לאדם לפעול כשדלן בכנסת ולא יפעל אדם כשדלן בכנסת בהתקיים אחד מאלה:
(1) הוא כיהן כחבר הכנסת או כשר בשנה שקדמה למועד מתן ההיתר;
(2) הוא עובד של הכנסת, של חבר הכנסת או חבר בצוות הפרלמנטרי כהגדרתו בחוק מימון מפלגות, התשל"ג–1973.

תג זיהוי
68. (א) בעת שהותו במשכן הכנסת, יענוד שדלן, במקום גלוי על בגדיו, תג זיהוי ייחודי לשדלן שיקבל מן הכנסת, הנושא את שמו, ואם הוא פועל במסגרת תאגיד – גם את שם התאגיד.
(ב) בכל פנייה, בכתב או בעל פה, בקשר לפעולותיו כשדלן, יציין השדלן בפני חבר הכנסת, עובד של חבר הכנסת או עובד הכנסת, וכן ועדה של הכנסת, כי הוא פועל כשדלן בכנסת בהיתר ומיהו הלקוח שעבורו הוא פועל.

איסורים
69. (א) לא יעשה שדלן אחד מאלה:
(1) יציע או יעניק לחבר הכנסת טובת הנאה במסגרת מאמציו לקדם את ענייניהם של לקוחותיו;
(2) יטעה את חבר הכנסת ביחס לעובדה מהותית כלשהי בקשר לפעילות הפרלמנטרית של חבר הכנסת;
(3) ינקוט פעולות לשכנוע חבר הכנסת באמצעים פסולים, לרבות לחץ, איום, פיתוי או הבטחה לטובת הנאה;
(4) יביא את חבר הכנסת להתחייב כלפי השדלן או לקוחותיו כי יצביע או יפעל בדרך מסוימת;
(5) יפעל כאמור בפסקאות (1) עד (4) כלפי עובד של חבר הכנסת או עובד הכנסת.
(ב) הפר שדלן הוראה מההוראות לפי פרק זה, רשאית הוועדה לשלול את ההיתר שניתן לו לפי פרק זה או לאסור את כניסתו למשכן הכנסת, והכל לתקופה שתקבע, ואם פעל השדלן במסגרת תאגיד – רשאית הוועדה לפעול כאמור כלפי שדלנים נוספים הפועלים במסגרת אותו תאגיד.
(ג) פעל אדם כשדלן בכנסת ללא היתר לפי פרק זה, רשאית הוועדה להחליט שלא ליתן לו היתר כאמור או לאסור את כניסתו למשכן הכנסת, והכל לתקופה שתקבע, ואם פעל במסגרת תאגיד – רשאית הוועדה לפעול כאמור כלפי אנשים נוספים הפועלים במסגרת אותו תאגיד.
(ד) הוועדה לא תפעיל את סמכויותיה לפי סעיפים קטנים (ב) או (ג) אלא לאחר שנתנה לשדלן או למי שפעל כשדלן ללא היתר הזדמנות לטעון את טענותיו.

פרסום באתר האינטרנט של הכנסת
70. הכנסת תפרסם באתר האינטרנט שלה –
(1) את שמות השדלנים שקיבלו היתר לפעול בכנסת לפי פרק זה, ובכלל זה בעלי היתר זמני כאמור בסעיף 66(ד);
(2) את פרטי הלקוחות כאמור בסעיף 66(ב)(2);
(3) לעניין שדלן כאמור בפסקה (1) הפועל במסגרת תאגיד – גם את פרטי התאגיד;
(4) לעניין שדלן כאמור בפסקה (1) שהוא חבר בגוף בוחר – גם את שם המפלגה כאמור בסעיף 66(ב)(3).

ביצוע ותקנות – פרק י"ב
71. יושב ראש הכנסת ממונה על ביצוע פרק זה והוא רשאי, באישור ועדת הכנסת, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו וכן להורות בנוגע לפעילותם של שדלנים במשכן הכנסת."

תיקון חוק משכן הכנסת, רחבתו ומשמר הכנסת
3. בחוק משכן הכנסת, רחבתו ומשמר הכנסת, התשכ"ח–1968 , סעיף 29ב – בטל.

תחילה והוראת מעבר
4. (א) תחילתו של חוק זה שלושה חודשים מיום פרסומו (להלן – יום התחילה).
(ב) מי שפעל כשדלן בכנסת לפני תחילתו של חוק זה רשאי להמשיך לפעול כאמור במשך חודש מיום התחילה, ויחולו עליו הוראות הדין הקיים ערב יום התחילה, במשך אותה תקופה או עד לקבלת היתר לפי פרק י"ב לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, לפי המוקדם.