העסקת "נותני שירותים" במשרד המשפטים

7 באפריל, 2008
17.12.07 - שאילתה ישירה לשר המשפטים

בשנים האחרונות, בין היתר בשל עלייה בהיקף עבודתו של משרד המשפטים מחד ומחסור בכוח אדם מאידך, עולה שיעור העסקתם של "נותני שירותים" מן החוץ, אשר אינם עובדי מדינה. אין הכוונה רק למנקות, מאבטחים, מתכנתים וכו', אלא לעובדים המועסקים במשרד המשפטים בתפקידים משפטיים מקצועיים על בסיס חוזה קבלנות או כל חוזה לאספקת שרות בעל מאפיינים דומים. שאילתא זו מתייחסת הן לעובדים כאלה המועסקים בין כתלי משרד המשפטים והן כאלה המספקים לו שרותים מן החוץ, ובלבד שאינם עובדי מדינה ואינם מאיישים תקני כוח אדם, אשר להלן יקראו "נותני שרותים".

רצוני לשאול:
1. מה מספרם ומה תפקידיהם של "נותני השירותים" המועסקים בלשכת שר המשפטים?
2. מה מספרם ומה תפקידיהם של "נותני השירותים" המועסקים בלשכת היועץ המשפטי לממשלה?
3. מה מספרם ומה תפקידיהם של "נותני השירותים" המועסקים בלשכת פרקליט המדינה?
4. מה מספרם של "נותני השירותים" המועסקים במחלקת היעוץ והחקיקה במשרד המשפטים?
5. מה מספרם של "נותני השירותים" המועסקים בפרקליטות המדינה (לשכה ראשית) במשרד המשפטים?
6. מה מספרם של "נותני השירותים" המועסקים בפרקליטות המדינה (פרקליטויות מחוז) במשרד המשפטים?
7. מה מספרם של "נותני השירותים" שקיבלו הסמכה (או קיבלו יפוי כח) מן היועץ המשפטי לממשלה (או פרקליט המדינה) להיות נציגי היועץ המשפטי לממשלה, לפי סעיף 12(א)(1)(א) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] התשמ"ב–1982, ואילו תפקידים הם ממלאים?
8. מה מספרם של "נותני השירותים" שקיבלו הסמכה (או קיבלו יפוי כח) מן היועץ המשפטי לממשלה (או פרקליט המדינה) להיות תובעים, לפי סעיף 12(א)(1)(ב) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] התשמ"ב–1982, ואילו תפקידים הם ממלאים?
9. מה מספרם של "נותני השירותים" שהוסמכו כנציגים (או קבלו יפוי כח) מן היועץ המשפטי לממשלה לפעול בשמו, לפי סעיף 1 לפקודת סדרי הדין (התייצבות היועץ המשפטי לממשלה) [נוסח חדש] או הוראת כל דין אחרת, ואילו תפקידים הם ממלאים?

07.04.08 - תשובת שר המשפטים (pdf)