מסמך ה מ.מ.מ בנושא הפרטת הקרקעות

8 ביולי, 2009
מסמך זה נכתב לבקשתה של חברת הכנסת שלי יחימוביץ', ועניינו הקניית בעלות פרטית על קרקע במסגרת הרפורמה במקרקעין אותה מקדמת הממשלה לפי החלטת הממשלה מיום 12 במאי 2009 (להלן: החלטת הממשלה), ולפי הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו- 2010), התשס"ט-2009 (להלן: הצעת חוק ההסדרים).

הרפורמה המוצעת נוגעת בקשת רחבה של שינויים בתחומים מורכבים, ובכלל זה: הקמת רשות שתחליף את המינהל ושינוי הרכב מועצת הרשות; מעבר מקרקעות בחכירה לבעלות פרטית על קרקעות; העברת פעילות תכנון ופיתוח לרשויות מקומיות; ובחינת סוגיות הנוגעות בזכויות על קרקעות חקלאיות על ידי ועדת שרים. המסמך להלן עוסק בהקניית בעלות פרטית על קרקע ברפורמה המוצעת, ומתמקד בהיקף ההפרטה ובשאלות עקרוניות לגביה, אך אינו עוסק בהיבט הכלכלי של הפרטת הקרקעות ובשיטת התמחור המוצעת למכירת הקרקעות.

להצעת החוק המלאה