חוק לתיקון פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 16) (בתי ספר להכשרה מקצועית), התש"ע–2010

9 במרץ, 2010

חוק לתיקון פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 16) (בתי ספר להכשרה מקצועית), התש"ע–2010
חברת הכנסת שלי יחימוביץ'

תיקון סעיף 5ג
1. בפקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פטורין), 1938, בסעיף 5ג(ה), בפסקה (3), אחרי "גיל 18 שנים" יבוא "וכן בית ספר מקצועי, כהגדרתו בחוק החניכות, התשי"ג–1953 ,".

תחילה
2. תחילתו של חוק זה ביום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010).

דברי הסבר
בחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2003), התשס"ג–¬2002, תוקנה פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פטורין), 1938 (להלן – הפקודה), והוסף לה סעיף 5ג, ובסעיף קטן(ה)(3) שבו, ניתן פטור מארנונה למוסדות חינוך שלומדים בהם ילדים עד גיל 18. ואולם, בתי ספר מקצועיים שאושרו לפי חוק החניכות, התשי"ג–1953, והיו זכאים לפטור מארנונה לפי סעיף 4 לפקודה, טרם התיקון, לא נכללו בין מוסדות חינוך אלה, למרות שגם בהם לומדים ילדים כאמור והלימודים בהם מוכרים לעניין חוק לימוד חובה, התש"ט–1949.
הבחנה זו בין מוסדות חינוך שבאחריות משרד החינוך ובין בתי הספר המקצועיים שבאחריות משרד התעשייה המסחר והתעסוקה, אינה מוצדקת. יצוין כי בבתי הספר המקצועיים כאמור אף לומדים, במקרים רבים, תלמידים שלא מצאו את מקומם במסגרות חינוכיות אחרות, ולכן יש חשיבות רבה לפטור אותם מארנונה. לכן מוצע לקבוע כי גם בית ספר מקצועי כאמור יהיה פטור מארנונה.
בעת הכנת הצעת החוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית תבחן הוועדה המשותפת של ועדת החינוך התרבות והספורט וועדת הכספים של הכנסת את הצורך לקבוע תחולה רטרואקטיבית לתיקון המוצע.
השפעה על זכויות הילד
במתן פטור מארנונה לבתי ספר מקצועיים יש כדי להקל את פעילותם ולאפשר להם להפנות משאבים לטובת חינוך התלמידים. כך תינתן הזדמנות טובה יותר לתלמידים, שבמקרים רבים לא השתלבו במסגרות חינוכיות אחרות, לרכוש השכלה ומקצוע.