חוק פיצויי-פיטורים (תיקון מס' 25) (מניעת פיטורים מחזוריים), התש"ע-2009

28 בדצמבר, 2009

הכנסת השמונה-עשרה
חוק של חברי הכנסת  שלי יחימוביץ' וחיים כץ

תיקון סעיף 2(9)
1. בחוק פיצויי-פיטורים, התשכ"ג-19631, בסעיף 2(9) במקום "שלושה חודשים" יבוא "שישה חודשים".

דברי הסבר
בין ניסיונות ההתחמקות של מעסיקים שונים מקיום חובתם להבטחת תנאים סוציאלים של עובדיהם לרבות פיצויי פיטורים, אנו מגלים לאחרונה תופעת העסקת עובדים בהתקשרות לתקופה קצובה, באורח מחזורי, כאשר בתום כל תקופה, שאינה עולה על שמונה חודשים, חל ניתוק יחסי עובד-מעביד, ביוזמת המעביד שלאחר מכן שב ומעסיקו מחדש.
ביסוד התקשרות מעין זו, העטופה באיצטלה של חופש החוזים כביכול, טמונה שלילת חובת המעביד מתשלום פיצויי פיטורים (לפי סעיף 2(9) לחוק פיצויי-פיטורים, התשכ"ג-1963), הגוררת מניה וביה גם שלילת זכויות סוציאליות אחרות הכרוכות בוותק.
מאחר והזכות לקבל פיצויי פיטורים נחשבת לזכות סוציאלית שהחוק בא להעניק לעובד המפוטר או לשאיריו, יש בפיטורים המחזוריים משום העדר תום-לב מלכתחילה במגמה ברורה לשלול זכות זו מעובד המועסק למשך תקופה קצובה יותר מפעם אחת שנה אחר שנה.
התיקון המוצע בא במגמה למנוע שימוש לרעה בחסות החוק מחד גיסא, וראיית פרקי ההעסקה הקצובים כתקופת עבודה מצטברת שלאורה תתקיים הזכות לפיצויי פיטורים מאידך גיסא. מבחינה זו אין מצבו של העובד הנפגע מפיטורים מחזוריים צריך להיות שונה מהותית מדינו של עובד רגיל שפוטר.