טיוטת הצעת חוק הדגל, הסמל והמנון המדינה (תיקון – ייצור תוצרת הארץ), התש"ע–2010

14 במאי, 2010

 

הצעת חוק הדגל,הסמל והמנון המדינה תיקון מס' 5,  התשע"א – 2010

 

הצעת חוק זו נדונה בכנסת בקריאה הראשונה ביום ט"ז בכסלו התשע"א  23בנובמבר        2010  והועברה לוועדת הכלכלה.

הצעת החוק מוגשת ללא הסתייגויות לקריאה השנייה ולקריאה .השלישית ביום כ"ט בכסלו התשע"א  6בדצמבר 2010

 

היוזמים:חברי הכנסת שלי יחימוביץ',אופיר אקוניס,אלכס מילר,מגלי והבה

 

חוק הדגל,הסמל והמנון המדינה תיקון מס' 5,התשע"א– 2010

הוספת סעיף 1א

1. בחוק הדגל,הסמל והמנון המדינה,התש"ט – 1949אחרי סעיף 1יבוא:

1א, "חובת רכישת דגל המדינה מתוצרת הארץ

א. לא ירכשו המדינה וכל גוף אחר שחוק חובת המכרזים חל עליו או רשות מקומית את דגל המדינה,אלא אם כן הוא דגל מתוצרת הארץ

ב. הוראות סעיף קטן א' יחולו ככל שאינן סותרות התחייבויות של המדינה באמנה בין-לאומית

ג. בסעיף זה

  • "אזור" כהגדרתו בסעיף 3א לחוק חובת המכרזים
  • "דגל מתוצרת הארץ" דגל המדינה שיוצר בישראל או באזור בידי יצרן שהוא אזרח ישראל או תושב קבע בישראל,או תאגיד הרשום בישראל, ובלבד שמחיר המרכיב הישראלי בו מהווה 35%לפחות ממחירו;לעניין זה, "ייצור" הפקה של טובין או שינוי מהותי בהם,שכתוצאה ממנו התקבלו טובין חדשים או שונים;
  • חוק חובת המכרזים" –חוק חובת המכרזים,התשנ"ב1992
  • "רשות מקומית" עיריה או מועצה מקומית.

תחילה ותחולה

2. תחילתו של חוק זה ביום כ"ה בטבת התשע"א  1בינואר 2011 ,והוא יחול על

מכרזים שיפורסמו מאותו יום ואילך.