הצעת חוק לתיקון פקודת הראיות (חיסיון עיתונאי), התשע"א–2011

3 בפברואר, 2011

הצעת חוק לתיקון פקודת הראיות (חיסיון עיתונאי), התשע"א–2011


הוספת סעיף 51א

1.

בפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א–1971[1], אחרי סעיף 51 יבוא:

 

 

"עדות עיתונאי

51א.

(א)      עיתונאי אינו חייב למסור ראיה על מידע או דבר שהגיע אליו תוך עבודתו והוא מן הדברים שלפי טיבם נמסרים לעיתונאי בדרך כלל מתוך אמון שישמרם בסוד וכן ראיה על זהות האדם שמסר את הדבר או המידע אלא אם ויתר האדם על החסיון או שמצא בית המשפט כי יש לגלות את הראיה בהתאם להוראות סעיף קטן (ב).

 

 

 

 

 

 

(ב)       בית המשפט רשאי להורות על גילוי ראיה, כאמור בסעיף קטן (א), אם מצא שנתקיימו כל אלה: 

 

 

 

 

 

 

 

(1)       הגילוי נדרש לעניין שאלה העומדת לדיון;

 

 

 

 

 

 

 

(2)       הגילוי חיוני לצורך מניעת פשע, לשם עשיית צדק בנוגע לפשע או כדי למנוע עיוות דין חמור בהליכי משפט;

 

 

 

 

 

 

 

(3)       אין ולא ניתן לגלות במאמץ סביר ראיות מספיקות אחרות;

 

 

 

 

 

 

 

(4)       גילוי הראיה אינו נדרש להוכחת עבירה של מסירת ידיעה או מסמך בניגוד לסעיפים 117 עד 119 לחוק העונשין, התשל"ז–1977[2].

 

 

 

 

 

 

(ג)       הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחולו גם לאחר שחדל העד להיות עיתונאי.

 

 

 

 

 

 

(ד)       בסעיף זה, "עיתונאי" – כמשמעותו בצו שהותקן לפי סעיף זה."

 

דברי הסבר

מידע שעיתונאים מקבלים ממקורות חסויים חיוני לדיון הציבור בדמוקרטיה. זהו כלי מרכזי בחשיפת עוולות חברתיות, פרשיות שחיתות, וליקויים בתהליכי קבלת ההחלטות ברשויות השלטון. חסיון יוצר מעין הסכם בין עיתונאי למקור המידע: האחד מספק מידע והאחר מתחייב לא לפרסם את זהות המקור ולעתים גם את תוכן המידע. בתי המשפט והמשטרה זקוקים מעת לעת, לצורך עבודתם, למידע אשר מצוי בידיו של העיתונאי. האינטרס העיקרי העשוי להתנגש במקרה כזה הוא הרצון לעשיית צדק.

במטרה לפתור בעיה זו הוקמה בשנת 1993 ועדה לבדיקת סוגיית החסיון העיתונאי בראשות ד"ר אשר מעוז. הוועדה קבעה כי יש לתקן את פקודת הראיות וליצור חסיון עיתונאי יחסי גם על זהות מקור המידע וגם על המידע עצמו, שבית המשפט רשאי לבטלו במקרים מסוימים. בהצעת חוק זו מובאים עיקרי המלצותיה של ועדת מעוז. 

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת האחת-עשרה על ידי חבר הכנסת מרדכי וירשובסקי (ת"ק) ועל ידי חבר הכנסת ויקטור שם טוב (תקכ"ה).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השתים-עשרה על ידי חבר הכנסת אלי דיין (שצ"ב) ועל ידי חבר הכנסת אברהם בורג (תת"נ);

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השלוש-עשרה על ידי חבר הכנסת אברהם בורג (ס"ז), על ידי חבר הכנסת אלי דיין (תתס"ט) ועל ידי חבר הכנסת יונה יהב (פ/1330).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השש-עשרה על ידי חבר הכנסת אבשלום וילן וסימנה (פ/189) ועל ידי חברת הכנסת זהבה גלאון (פ/664).

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת ניצן הורוביץ וקבוצת חברי הכנסת (פ/2840/18).

 

 

---------------------------------

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

י"ב בשבט התשע"א – 17.1.11

 

 


[1] דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 18, עמ' 421.

[2] ס"ח התשל"ז, עמ' 226.