סיכום החקיקה של שלי עם תום מושב הקיץ: סה"כ 36 חוקים, מתוכם 19 בכנסת זו

27 ביולי, 2011

                                                 

לקראת היציאה לפגרה – סיכום חקיקה של שלי יחימוביץ':

 

36 חוקים, מתוכם 19 בכנסת ה- 18, בהם שני חוקים תקציביים בהסכמת האוצר

 

שלי: "סדר היום הכלכלי חברתי שהתעקשתי לדבוק בו בא לידי ביטוי בחקיקה ענפה, ומתגלה כסדר היום הלאומי המרכזי של ישראל"

מאז ששלי נכנסה לכנסת 36 חוקים שלה נכנסו לספר החוקים.

מתוכם, בכנסת זאת חוקקה 19 חוקים שעברו בקריאה שניה ושלישית. שניים מהם חוקים תקציביים בהסכמה עם האוצר.

כמו כן, שני חוקים עברו בקריאה ראשונה ועוד ארבעה בקריאה טרומית. שלי המשיכה להיות מחוקקת פעילה גם אחרי שהודיעה כי היא מתמודדת לראשות העבודה ונאלצה להפחית את פעילותה הפרלמנטרית בשל ההתמודדות והזמן שהיא תובעת.

 שלי: "אני רואה קשר ישיר בין עבודת החקיקה המתמשכת שלי, המבטאת מחייבות עמוקה לתיקון אי השוויון בחברה הישראלית, ובין ההתמודדות לראשות מפלגת העבודה והאמון שציבור המתפקדים מפגין בי. מתברר שסדר היום הכלכלי-חברתי שהתעקשתי לדבוק בו אף שהיו מי שדחקו אותו לפינה והקלו בו ראש - הפך לסדר היום הלאומי המרכזי של מדינת ישראל."

 

 

19 החוקים שהתקבלו בכנסת ה – 18 בקריאה שניה ושלישית

 

1.     חוק חובת המכרזים (תיקון מס' 20 - הוראת שעה), התשע"א-2010 ("חוק הטקסטיל הביטחוני", חוק תקציבי המחייב את הצבא, המשטרה והשב"ס לרכוש טקסטיל בישראל. ישום החוק יצר כבר אלף מקומות עבודה חדשים בפריפריות)

2.     חוק פיצויי פיטורים (תיקון מס' 25), התש"ע-2009 (מניעת פיטורים מחזוריים)

3.     חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 118), התש"ע-2010

4.     חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 126), התשע"א-2011 (שני החוקים מאפשרים העברת גמלת הסיעוד ישירות לזקן בלי שחברות כח אדם יגזרו קופון בדרך)

5.     חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 36), התשס"ט-2009 (המחייב את הממונה על השכר לפרסם גם את השכר הנמוך במגזר הציבורי ולא רק את השכר הגבוה)

6.     חוק עבודת נשים (תיקון מס' 45), התש"ע-2010 (גם מי שלא נעדרה מהעבודה בעת טיפולי פוריות תהיה מוגנת מפיטורין)

7.     חוק שוויון הזדמנויות בעבודה (תיקון מס' 13), התש"ע-2010 (פקחים יוכלו להגיע לביקורת פתע ללא הודעה מוקדמת)

8.     חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) (תיקון מס' 3), התשס"ט-2009 (מסירת הודעה לנערים עובדים בתוך שבעה ימים)

9.     חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, איסור אפלייה במקום העבודה(תיקון מס' 15), התש"ע-2010 (חובת ההוכחה כי לא נעשתה אפליה מראיון העבודה ועד לפיטורין תחול על המעביד)

10. חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 98), התשע"א-2010 (חוק תקציבי לשיפור התחבורה הציבורית, המחייב התקנת שילוט דיגיטלי עדכני בתחנות אוטובוס והקמת מאגר מידע ארצי המאגם מידע חינם בזמן אמת על כלל התחבורה הציבורית בארץ)

11.חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון מס' 13), התש"ע-2009 (חוק הזכות להפסקה לצורך יציאה לשירותים, חובת המעסיק לא לנכות מהשכר את זמן ההפסקה, ואחריות המעסיק להתקין מבנה שירותים ראוי)

12.חוק לתיקון פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 16) , התש"ע-2010 (פטור מארנונה לבתי ספר מקצועיים)

13.חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010) (תיקון מס' 3) , התש"ע-2010 (הפחתת היטל מים על צריכה עודפת)

14.חוק הדגל, הסמל והמנון המדינה (תיקון מס' 5), התשע"א-2010 (גופים ממשלתיים מחויבים לקנות דגלי ישראל מתוצרת הארץ, לעידוד כחול לבן)

15.הצעת חוק מקרקעי ישראל (תיקון מס' 3), התשע"א-2011 (הגבלה על העברת זכויות במקרקעין לגורמים זרים, מזעור נזקי הפרטת הקרקעות)

16.הצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים (תיקון מס' 2) (חזקת הפליה), התש"ע-2010 (איסור על אפליה, סלקציה ועיכוב אינסופי בכניסה למקומות ציבוריים)

17. הצעת חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (תיקון - איסור התקשרות), התשס"ט-2009 (איסור התקשרות עם קבלן כח אדם ללא רישיון)

18.הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 94) (חובת חבישת קסדה - סייגים לתחולה), התש"ע-2010 (חוק הקסדה) (פטור למבוגרים מחובת חבישת קסדה ברכיבה על אופניים בתוך העיר, לעידוד פרויקטים להשכרת אופניים בערים)

19.הצעת חוק הודעה לעובד (סנקציה אזרחית בשל אי מתן הודעה לעובד על תנאי עבודה), התשע"א -2011 (15,000 ₪  לעובד שלא יקבל הודעה כתובה על תנאי עבודתו ובמקרה של מחלוקת על תנאי ההעסקה נטל ההוכחה על המעביד)

 

2 הצעות חוק שעברו קריאה ראשונה

              1. הצעת חוק הגנת השכר (תיקון מס' 27) (ניכויים בעד פעילות רווחה), התשע"א-2012

              2. הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון מס' 35) (גם בעלי רכב בשווי נמוך יזכו להבטחת הכנסה),                  התש"ע-2010

 

5 הצעות חוק שעברו קריאה טרומית

              1. הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (הוצאות בגין התקנות סידורים מיוחדים בבניין מגורים                    לאנשים עם מוגבלויות), התשס"ט-2009 (הוצאות אלה יוכרו כהוצאות מותרות בניכוי)

              2. הצעת חוק התניית תמיכות במחקר ופיתוח ובהשקעות הון בעמידה בחוקי העבודה (תיקוני                  חקיקה), התש"ע-2010

             3. הצעת חוק הנוער (טיפול והשגחה) (תיקון - מסגרות חוץ ביתיות לילדים נזקקים),  התשס"ט -            2009

             4. הצעת חוק המים (תיקון – פיקוח על תעריפי המים), התש"ע – 2009  (החזרת הפיקוח על -            מחיר המים לועדת הכספים)

             5. הצעת חוק התקשורת (המשך שידורי חדשות מקומיות בטלוויזיה) (תיקוני חקיקה) (הוראת -            שעה) (תיקון – הארכת תוקף הוראת שעה), התשע"א–2011 (שידורי החדשות המקומיות יוארכו -            בשנה נוספת והפריפריה תמשיך ליהנות משידורי טלויזיה ייעודיים ותשמור על מקומות העבודה של -            150 עובדים)