לקראת היציאה לפגרה - סיכום חקיקה של שלי: 39 חוקים, מתוכם 26 בכנסת ה- 18, בהם שני חוקים תקציביים בהסכמת האוצר.

19 במרץ, 2012

לקראת היציאה לפגרה – סיכום חקיקה של יו"ר מפלגת העבודה חה"כ שלי יחימוביץ': 39 חוקים, מתוכם 26 בכנסת ה- 18, בהם שני חוקים תקציביים בהסכמת האוצר.

שלי: "יש קשר ישיר בין סדר היום הכלכלי חברתי שהתעקשתי לדבוק בו ובין איתנותה של מפלגת העבודה כיום כמפלגה סוציאל דמוקרטית יחידה"

 

מאז שיחימוביץ' נכנסה לכנסת 39 חוקים שלה נכנסו לספר החוקים.
מתוכם, בכנסת זאת חוקקה 26 חוקים שעברו בקריאה שניה ושלישית. שניים מהם חוקים תקציביים בהסכמה עם האוצר. למרות שחלק גדול מזמנה מוקדש כיום לכהונתה כיו"ר העבודה – חוקקה ששה חוקים גם במושב זה של הכנסת.

שלי: "אני רואה קשר ישיר בין עבודת החקיקה המתמשכת שלי, המבטאת מחייבות עמוקה לתיקון אי השוויון בחברה הישראלית, ובין כהונתי כיו"ר מפלגת העבודה. מפלגת העבודה שואבת כעת את איתנותה מסדר יום סוציאל דמוקרטי ברור וחד, המבדל אותה מכל מפלגות הגוש בפרט והמפלגות בכלל, ומציב אותה כמפלגה הגדולה בגוש וכאלטרנטיבה יחידה לליכוד בהנהגת נתניהו"
 

 


26 החוקים שהתקבלו בכנסת ה- 18 בקריאה שניה ושלישית.

1. חוק חובת המכרזים (תיקון מס' 20 - הוראת שעה), התשע"א-2010 ("חוק הטקסטיל הביטחוני", חוק תקציבי המחייב את הצבא, המשטרה והשב"ס לרכוש טקסטיל בישראל. ישום החוק יצר כבר אלף מקומות עבודה חדשים בפריפריות)
2. חוק פיצויי פיטורים (תיקון מס' 25), התש"ע-2009 (מניעת פיטורים מחזוריים)
3. חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 118), התש"ע-2010
4. חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 126), התשע"א-2011 (שני החוקים מאפשרים העברת גמלת הסיעוד ישירות לזקן בלי שחברות כח אדם יגזרו קופון בדרך)
5. חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 36), התשס"ט-2009 (המחייב את הממונה על השכר לפרסם גם את השכר הנמוך במגזר הציבורי ולא רק את השכר הגבוה)
6. חוק עבודת נשים (תיקון מס' 45), התש"ע-2010 (גם מי שלא נעדרה מהעבודה בעת טיפולי פוריות תהיה מוגנת מפיטורין)
7. חוק שוויון הזדמנויות בעבודה (תיקון מס' 13), התש"ע-2010 (פקחים יוכלו להגיע לביקורת פתע ללא הודעה מוקדמת)
8. חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) (תיקון מס' 3), התשס"ט-2009 (מסירת הודעה לנערים עובדים בתוך שבעה ימים)
9. חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, איסור אפלייה במקום העבודה (תיקון מס' 15), התש"ע-2010 (חובת ההוכחה כי לא נעשתה אפליה מראיון העבודה ועד לפיטורין תחול על המעביד)
10. חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 98), התשע"א-2010 (חוק תקציבי לשיפור התחבורה הציבורית, המחייב התקנת שילוט דיגיטלי עדכני בתחנות אוטובוס והקמת מאגר מידע ארצי המאגם מידע חינם בזמן אמת על כלל התחבורה הציבורית בארץ)
11. חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון מס' 13), התש"ע-2009 (חוק הזכות להפסקה לצורך יציאה לשירותים, חובת המעסיק לא לנכות מהשכר את זמן ההפסקה, ואחריות המעסיק להתקין מבנה שירותים ראוי)
12. חוק לתיקון פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 16) , התש"ע-2010 (פטור מארנונה לבתי ספר מקצועיים)
13. חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010) (תיקון מס' 3) , התש"ע-2010 (הפחתת היטל מים על צריכה עודפת)
14. חוק הדגל, הסמל והמנון המדינה (תיקון מס' 5), התשע"א-2010 (גופים ממשלתיים מחויבים לקנות דגלי ישראל מתוצרת הארץ, לעידוד כחול לבן)
15. הצעת חוק מקרקעי ישראל (תיקון מס' 3), התשע"א-2011 (הגבלה על העברת זכויות במקרקעין לגורמים זרים, מזעור נזקי הפרטת הקרקעות)
16. הצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים (תיקון מס' 2) (חזקת הפליה), התש"ע-2010 (איסור על אפליה, סלקציה ועיכוב אינסופי בכניסה למקומות ציבוריים)
17. הצעת חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (תיקון - איסור התקשרות), התשס"ט-2009 (איסור התקשרות עם קבלן כח אדם ללא רישיון)
18. הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 94) (חובת חבישת קסדה - סייגים לתחולה), התש"ע-2010 (חוק הקסדה) (פטור למבוגרים מחובת חבישת קסדה ברכיבה על אופניים בתוך העיר, לעידוד פרויקטים להשכרת אופניים בערים)
19. הצעת חוק הודעה לעובד (סנקציה אזרחית בשל אי מתן הודעה לעובד על תנאי עבודה), התשע"א -2011 (15,000 ₪ לעובד שלא יקבל הודעה כתובה על תנאי עבודתו ובמקרה של מחלוקת על תנאי ההעסקה נטל ההוכחה על המעביד)
במושב הנוכחי:
20. הצעת חוק התקשורת (המשך שידורי חדשות מקומיות בטלוויזיה) (תיקוני חקיקה) (הוראת שעה) (תיקון – הארכת תוקף הוראת שעה), התשע"א–2011
      (שידורי החדשות המקומיות יוארכו בשנה נוספת והפריפריה תמשיך ליהנות משידורי טלויזיה ייעודיים ותשמור על מקומות העבודה של 150 עובדים)
22. חוק הנוער (טיפול והשגחה) (תיקון מס' 20), התשע"א-2011 (איסור פרסום שמות קטינים בהליכים אזרחיים)
23. חוק איסור קבלת ביטחונות מעובד, התשע"ב-2012 (איסור על מעביד לקבל בטחונות מסוג כלשהו להבטחת השארות העובד במקום עבודתו)
24. הצעת חוק יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל (תיקון – איסור גביה), התשע"א-2011 (איסור גביית תשלום בכניסה לטקסי יום הזיכרון)
25. הצעת חוק גיל פרישה (תיקון מס 3), התשע"ב-2011 (גיל הפרישה לנשים לא יעלה ב-5 השנים הקרובות)
26. הצעת חוק המזונות (הבטחת תשלום) (תיקון מס' 8), התשע"ב-2012 (נשים גרושות תמשכנה לקבל מזונות גם אם תצאנה מהארץ פעם בשנה)