הצעת חוק להבטחת משאבי הטבע (גז ונפט) לטובת אזרחי ישראל

19 ביוני, 2012

 

 הכנסת השמונה-עשרה

יוזמת: חברת הכנסת שלי יחימוביץ'

 

הצעת חוק הנפט (הבטחת אנרגיה לישראל והגבלת ייצוא), התשע"ב-2012


תיקון סעיף 33 1. בסעיף 33 לחוק הנפט, התשי"ב–1952 -

"(1) במקום סעיף קטן (א) יבוא:
"(א) חייב בעל חזקה לספק מן הנפט שהפיק וממוצרי הנפט שהפיק ממנו, אותה כמות נפט ומוצרי נפט הדרושה לדעת השר לתצרוכת ישראל; ולשם כך רשאי השר לחייב בעל חזקה להפיק נפט מבאר המצויה בתחום החזקה בשיעור שיספיק למטרות האמורות, ובלבד שאין שיעור זה עולה על שיעור התפוקה המקסימלי היעיל שלה."

(2) בסופו יבוא:
"(ג) נוכח השר כי נתמלאה תצרוכת ישראל ממקורות אחרים, רשאי השר להורות לבעל חזקה להפחית את שיעור תפוקת הנפט מבאר המצויה בתחום החזקה בשיעור שיקבע על ידי השר."
"(ד) רשאי השר, לחייב בעל חזקה למכור נפט לספק שירות חיוני, בכמות ובמחיר שיקבע השר על פי צרכי המשק."
"(ה) סירב בעל חזקה להפיק או לספק נפט כאמור בסעיף זה, והשר שלח לו, לאחר התייעצות עם ועדת הכלכלה של הכנסת, הודעה הדורשת ממנו לעשות כן בתוך זמן שקבע בהודעה ושלא יפחת מששים יום, תפקע החזקה כתום הזמן הקבוע בהודעה, זולת אם קיים בעל החזקה את האמור בה."
"(ו) הפיק בעל חזקה נפט בהתאם לאמור בחוק זה, לא יוכל למכרו אלא לתצרוכת ישראל."
תיקון סעיף 34 2. בסעיף 34 במקום "לייצאם ולסחור בהם" יבוא "למכרם לתצרוכת ישראל."

 

דברי הסבר
מאגרי הגז הטבעי שנתגלו לחופי ישראל הם משאבי טבע חיוניים השייכים לאזרחי ישראל. לשימוש מושכל במשאבים אלו חשיבות לאומית ואסטרטגית עליונה לבטחונה ולעצמאותה האנרגטית של ישראל ולשגשוגה הכלכלי.


ואולם, החקיקה הקיימת מקנה לבעלי חזקות הנפט והגז הטבעי את עיקר הזכויות במשאבים המופקים, ואינה מעגנת כלל את זכותם של תושבי ישראל לעשות שימוש במשאבים אלו.
התיקון המוצע בא להבטיח כי בעלי החזקות אכן יעמידו לרשות המשק והציבור בישראל את משאבי האנרגיה הדרושים לו מן המאגרים.


בנוסף, מאחר ונפט וגז טבעי הם משאבים מתכלים שאינם בני-תחליף, המצויים במחסור עולמי, ואשר הביקוש להם גובר בהתמדה, בא התיקון המוצע להבטיח כי תושבי ישראל, בהווה ובדורות הבאים, הם שיהנו ממשאבים אלו; וכי בעלי החזקות לא יוכלו להפנותם לייצוא למדינות זרות.