שעת שאלות לשר התמ"ת- "העסקה נצלנית של מורי ההכשרה המקצועית"

23 ביולי, 2012

שאלה:

עשרות מורים ורכזים תעסוקתיים העוסקים בהכשרת מובטלים במקצועות טכנולוגיים ועובדים "שכם לשכם" לצד מורים שהם עובדי מדינה מן המניין, מועסקים ע"י משרד התמ"ת בתנאים פוגעניים. על מנת להימנע מיחסי עובד מעביד, משרד התמ"ת מסרב לקלוט אותם לשורותיו ומעסיק אותם כ"נותני שירותים" ללא תנאים סוציאליים בסיסיים. לאחרונה, הם אף נדרשו לשינוי בצורת ההעסקה באופן חד צדדי כאשר משרד התמ"ת דורש כי המורים העובדים שנים כשכירים יהפכו לעצמאים במעמד "עוסק מורשה", ויתחילו להוציא חשבוניות למשרד על שעות עבודתם על כל המשתמע מכך. מדוע משרד התמ"ת האמון על אכיפת חוקי העבודה מעסיק את המורים בצורה נצלנית? מדוע שלא יקלטו לשורות המשרד?

 

תשובת שר התמ"ת, שלום שמחון:

במענה לשאלתך השנייה, משרד התמ"ת קונה שירותי הוראה מנותני שירותים חיצוניים, וזאת בהתאם לנוהל התקשרות,עם נותני שירותי הוראה, עבור מרכזים ממשלתיים להכשרה מקצועית, הנוהל עובר עדכון מעת לעת ומפורסם באתר משרד התמ"ת.

תכליתו של הנוהל היא "להסדיר רכישת שירותי הוראה/הדרכה מקצועית במסגרת הקורסים להכשרה מקצועית המבוצעים במרכזי ההכשרה המקצועית".    

בנוהל צוין כי מטרתו היא"להבטיח כי שירותי ההוראה יינתנו על ידי מורים/מדריכים בעלי השכלה וניסיון מקצועי רלבנטי לביצוע תכנית הלימודים של האגף , ברמה מקצועית פדגוגית גבוהה, באופן שיאפשר מתן מענה לצרכי

מרכזי ההכשרה בביצוע הקורסים, תוך שמירה על הליכי בחירה שוויוניים של המורים/המדריכים וההתקשרות עימם".

עוד צוין מפורשות בנוהל כי "נותני השירותים יתנו את השירותים כעצמאיים ולא במסגרת יחסי עובד מעביד. ההוראות בנוהל זה  וכן בהסכמי ההתקשרות, לרבות ההוראות בדבר התעריפים,  מכוונים כולם ליחסים של נותני שירותים עצמאיים שאינם במסגרת יחסי עובד מעביד."                          

הפנייה לציבור המורים המעוניינים ליתן שירותי הוראה נערכת מדי שנה על בסיס הנוהל. ההתקשרות עם נותני שירותי ההוראה נעשית בהתאם להוראות תקנות 5 (א)(4) ו-5(ה) לתקנות חובת מכרזים, התשנ"ג – 1993 ולנוהל.

אגף ההכשרה המקצועית מפרסם מודעה לגבי שירותי ההוראה הדרושים בכל מרכז הכשרה, לפי המקצועות הדרושים מראש. במסגרת הליך זה מוגשות הצעות למתן השירותים והמורים שנבחרים ליתן את השירותים חותמים על הסכםהתקשרות למתן שירותים, כפי שנעשה עם כל ספק אחר של המשרד.

התעריף לו זכאי נותן השירותים מופיע בטבלה אשר מצויה בנוהל.  מתן השירותים נעשה כנגד קבלת תמורה, לפי הסכם התקשרות, בהתאם להיקף שעות השירות שכל אחד מנותן השירותים מספק.

בהסכם צוין מפורשות:

"...הצדדים מסכימים כי התקשרות זו תהיה על בסיס קבלני ולא תיצור יחסי עובד מעביד בין המשרד לבין נותן השירותים, וזאת בהתחשב בתנאי

ההתקשרות שאינם הולמים התקשרות במסגרת יחסי עובד מעביד" .

אני מדגיש: מעמדם של המורים  מעולם לא היה כשל עובד מן השורה, אלא של נותני שירותים. על כן  אין כל מקום לטענה כאילו המשרד מבקש לכפות עליהם להיות עצמאיים.

קבלן עצמאי המספק שירותים לזולת מחויב על פי   דין לשלם מיסים, מסוגים שונים. סעיף 2(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו – 1976 אוסר על גוף ציבורי להתקשר בעסקה למתן שירות לגוף הציבורי, אלא לאחר שהומצא לו ניהול פנקסי חשבונות בהתאם לפקודת מס הכנסה ולחוק מס ערך מוסף.

המשרד מחויב כמובן להוראות חוק אלו.

על מנת לייעל את דרך ההתקשרות עם המורים החליט המשרד  כי יש מקום להחליף הנוהל במכרז פומבי  אשר בדעתנו לפרסם בזמן הקרוב.

במהלך החודשים הקרובים, עד לסיומה ומימושה המשוער, מתעתד המשרד, בזמן הקרוב, לצאת  במכרז לרכישת שירותי הוראה וריכוז תעסוקתי עבור המרכזים הממשלתיים.