התכנית לכלכלה הוגנת - רווחה וביטחון סוציאלי

7 בינואר, 2013

מערכת רווחה וביטחון סוציאלי הוגנת

מערכת ביטחון סוציאלי ראויה ונגישות שוויונית לשירותי רווחה אישיים עומדים ביסודה של מדיניות חברתית הוגנת. תפקידה של מערכת הביטחון הסוציאלי הנו להבטיח רשת ביטחון המספקת קיום מינימלי בכבוד לכלל האזרחים, בדגש על אלה החיים בעוני ואינם יכולים לעבוד ולהתפרנס לאורך זמן ולהבטיח שמירה על רמת חייהם של מי שעבדו ויצאו משוק העבודה בשל לידה, פיטורים, מוגבלויות, מחלות או גיל.

תפקידם של שירותי הרווחה האישיים הוא לסייע לאזרחים החלשים ביותר להתמודד בכבוד עם הקשיים בהם הם נתקלים במהלך חייהם.

העשור השחור ברווחה ובביטחון הסוציאלי

במהלך העשור האחרון קוצצו מערכות הביטחון הסוציאלי ושירותי הרווחה האישיים בהיקפים מרחיקי לכת. רמתן של מרבית הקצבאות והנגישות אליהן נמוכות מאד לעומת המקובל במדינות ה- OECD . כתוצאה מכך, יכולתן של מערכות אלה להשיג את מרבית מטרותיהן נפגמה במידה משמעותית.

מערכת רווחה וביטחון סוציאלי הוגנת

מפלגת העבודה תחתור לשיקומם של מערכת הביטחון הסוציאלית ושל שירתי הרווחה האישיים לשם הבטחת קיום בכבוד לאוכלוסיות הזקוקות להם ותקדם לשם כך את המהלכים הבאים:

הארכת חופשת הלידה ל 16- שבועות

מטרת התוכנית:
הארכת חופשת הלידה בתשלום בשבועיים לכדי תקופה של 16 שבועות, על מנת לאפשר לכל יחידה הורית, בין אם מדובר במשפחה בעלת גב כלכלי חזק או במשפחה ללא חסכונות נוספים, להקדיש את השבועות הראשונים אחרי הלידה לרך הנולד ולהסתגלות לשינויים בתא המשפחתי.

עלות התוכנית: 1.2 מיליארד ש"ח

הבטחת הכנסה כתמריץ לעבודה

תוצאות העשור השחור:

הקיצוץ הדרסטי בגמלת הבטחת ההכנסה הביא לפגיעה קשה במקבלי הגמלה ולעליית תחולת העוני שלהם ל- 70%.

מטרת התוכנית:

הפחתת ממדי מצוקתם הכלכלית של עובדים עניים באמצעות העלאת הסכום אותו יוכלו להשתכר ועדיין להיות זכאים לגמלת הבטחת הכנסה בסך 17% מהשכר הממוצע במשק – 1,500 ש"ח, ללא תלות בהרכב המשפחה.


עלות התוכנית: 2.34 מיליארד ש"ח

 

מימון פרוגרסיבי של שירותי הרווחה ברשויות המקומיות

תוצאות העשור השחור:

היווצרות פערים גדולים ברמת השירותים הניתנים על ידי הרשויות המקומיות, בשל הנוהל הקיים לפיו רשויות מקומיות, ללא קשר להכנסותיהן העצמיות ולדירוגן החברתי-כלכלי, מתוקצבות על ידי המדינה בשיעור אחיד (75%) בגין הוצאותיהן על שירותי רווחה.

מטרת התוכנית:

צמצום הפערים באיכות השירותים החברתיים שהרשויות המקומיות מספקות באמצעות הנהגת שיטת מימון פרוגרסיבית לשרותי הרווחה ומתן עדיפות לרשויות קטנות וחלשות יותר במימון השירותים. על פי התוכנית יתוקצבו רשויות ברמה כלכלית-חברתית 1-3 בשיעור של 95%, רשויות ברמה כלכלית-חברתית 4-6 יתוקצבו בשיעור של 85% ורשויות ברמה כלכלית-חברתית 7-10 בשיעור של 75% .


עלות התוכנית: 1.75 מיליארד ש"ח.

 

ביטול המימון הפרטי של שירותי הרווחה

תוצאות העשור השחור:

גידול בגובה המימון הפרטי של קרובי הנזקקים להשמה ולסיוע של המעונות הפנימייתיים והשירותים הקהילתיים שבפיקוח משרד הרווחה הביא להכבדה ניכרת על המשפחות ולמניעת שירותים הכרחיים ממעוטות האמצעים שביניהן.

מטרת התוכנית:

הגדלת הכנסתם הפנויה של קרובי האדם הנזקק לשירותי הרווחה והרחבת נגישותו לשירותים חברתיים חיוניים באמצעות ביטול מימונם הפרטי.

עלות התוכנית: 700 מיליון ש"ח

 

הרחבה והעמקה של התוכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון

תוצאות העשור השחור:

קצב היווצרות הקשיים, הבעיות והאתגרים בגינם מצויים ילדים ובני נוער בסיכון ובמצוקה מהיר בהרבה מקצב יצירת המענים עבורם ומפיתוח השירותים החדשים שתכליתם לטפל בהם ולמונעם. אחת הסיבות המרכזיות לכך היא ששיעור הילדים העניים בישראל הנו מהגבוהים בעולם המערבי – מעל 830,000 ילדים חיו מתחת לקו העוני בשנת 2010 . בשל מצב זה חל גידול, בין היתר, בשיעור הילדים החשופים להתעללות ולהזנחה פיזית ובריאותית, בשיעור הילדים המתקשים מאוד או אינם שולטים במיומנויות יסוד, בשיעור הילדים ובני הנוער בכיתות ו-י"ב שאינם נמצאים במסגרת כלשהי בשיעור בני הנוער אשר אינם משתלבים במסגרת עיסוק נורמטיבית ועוד.

מטרת התוכנית:

צמצום היקף מצבי הסיכון בקרב ילדים ובני נוער באמצעות הרחבה והעמקה של התוכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון לכלל הרשויות המקומיות בארץ. התוכנית מקדמת נגישות פיזית ופסיכולוגית לשירותים, על ידי התמקדות בקבוצות החלשות יותר באוכלוסייה ומתן אפשרות לרשויות מקומיות לתכנן ולספק שירותים המותאמים מבחינת התחומים והתכנים לצרכים, ההעדפות ודפוסי השימוש של תושביהן.

עלות התוכנית: 275 מיליון ש"ח

 

העסקה ישירה של עובדים סוציאליים במגזר הציבורי

תוצאות העשור השחור:

הפרטת מערכת הרווחה הביאה לכך, שאלפי עובדים סוציאליים מועסקים על ידי המדינה דרך עמותות, ללא ביטחון סוציאלי, בשכר נמוך מאד ובעומס עבודה שאינם יכולים לעמוד בו.

מטרת התוכנית:

שיפור תנאי השכר ומעבר להעסקה ישירה של כלל העובדים הסוציאליים המועסקים כיום במערכת הרווחה.
עלות התוכנית: 750 מיליון ש"ח.