התכנית לכלכלה הוגנת - מחירי המזון

8 בינואר, 2013

מחירי מזון הוגנים


מזון הינו צורך קיומי עבור האדם. עלייה במחירי המזון משפיעה קודם כל על העניים, מכיוון שההוצאה על מזון מהווה מרכיב משמעותי יותר מתוך כלל הוצאותיהם. על המדינה חלה החובה לספק לכלל האוכלוסייה ביטחון תזונתי.

העשור השחור במחירי המזון

בעשור האחרון הורע משמעותית מצבן של משפחות מעמד הביניים והעניים, בעקבות עליית מחירי המזון בשיעור ריאלי של כ- 8% בשנים 2005 - 2011 , ועלייה ניכרת של מחירי רוב מוצרי החלב. המחירים האמירו בד בבד עם עלייה ניכרת בשיעור הרווחיות של היצרנים הגדולים, ובעיקר רשתות השיווק, ותוך התגברות משמעותית של הריכוזיות בשוק המזון וקיומם של כשלי שוק משמעותיים.

כלכלת מחירי מזון הוגנת

מפלגת העבודה תחתור להורדת מחירי המזון במטרה לספק ביטחון תזונתי לכלל אזרחי ישראל, ותקדם לשם כך את המהלכים הבאים:

 

פיקוח ממשי על מחירי מוצרי המזון החיוניים

מטרת התוכנית:

קביעת סל מוצרי מזון חיוניים שעל מחיריהם יתקיים פיקוח הדוק, באמצעות פעולה שיטתית ומעמיקה על פי אמות מידה כלכליות, חברתיות ובריאותיות בקבלת ההחלטות על הטלה והסרה של הפיקוח.

עלות התוכנית: רגולציה- ללא עלות תקציבית

 

מע"מ מופחת על מוצרי היסוד

תוצאות העשור השחור:
ישראל הינה בין המדינות המובילות בשיעור המע"מ על מוצרי מזון, בעוד שבמספר מדינות מערביות אין כלל מע"מ על מוצרים אלו וגם במדינות בהן שיעור המע"מ הכללי גבוה, קיים מע"מ דיפרנציאלי על מוצרי מזון המיועד להקל על הציבור הרחב ברכישת מוצרים בסיסיים לצריכה יומיומית.


מטרת התוכנית:

הורדת מחירי המזון באמצעות קביעת מע"מ מופחת על רשימה של מוצרי יסוד המהווים את סל הקניות הבסיסי.

עלות התוכנית: אובדן הכנסות של 9.3 מיליארד ש"ח

 

לתכנית המלאה לכלכלה הוגנת