התכנית לכלכלה הוגנת - עסקים קטנים ובינוניים

8 בינואר, 2013

תמיכה הוגנת בעסקים קטנים ובינוניים


העסקים הקטנים והבינוניים מהווים 99% מהעסקים במדינת ישראל ומעסיקים למעלה ממחצית העובדים במשק. הם מהווים את השדרה המרכזית של החדשנות, התחרותיות ופוטנציאל הצמיחה במגזר העסקי, תוך יצירת איום מתמיד על מתחרים גדולים יותר בענפים ריכוזיים. קבוצת העצמאיים מונה כיום כמאתיים אלף איש המעסיקים את עצמם בלבד ועוד כמאתיים אלף איש המעסיקים עובדים שכירים בעסקיהם, והיא כוללת, בין היתר, בעלי מקצועות חופשיים, יזמים, בעלי עסקים המצויים בשלבי הקמה ועוד.

העשור השחור של העסקים הקטנים והבינוניים

על אף גודלה ומרכזיותה, קבוצת העסקים הקטנים והבינוניים נתקלת בחסמים וקשיים בשלושה תחומים מרכזיים, הנובעים ממחסור בפעילות ממשלתית אפקטיבית:

נגישות לאשראי

הריכוזיות הגבוהה של מערכת הבנקאות והיעדרה של רגולציה המחייבת את הבנקים לספק אשראי לעסקים קטנים ובינוניים, יוצרים כשל שוק משמעותי ביותר המקשה על העסקים הקטנים והבינוניים לקבל את האשראי הנדרש לפיתוחם. כתוצאה מכך, שיעור האשראי הבנקאי לעסקים קטנים ובינוניים קטן משמעותית מחלקם בפעילות המשק. בנוסף, לא קיימים כיום כלים אפקטיביים להשגת אשראי חוץ בנקאי לעסקים קטנים ובינוניים כמקובל ביתר מדינות העולם המפותח.

מחסור בכלי ייעוץ והדרכה

חלק ניכר מבעלי העסקים הקטנים והבינוניים אינם מודעים לכלים אשר באמצעותם יוכלו לשפר את פעילות עסקם ולממש את מלוא הפוטנציאל הטמון בו. בניגוד לעסקים גדולים, אין בעסקים קטנים משאבים מספקים לניהול מקצועי ולפיתוח אסטרטגי, וקיים מחסור במשאבי הזמן הנדרשים לניהול העסק מעבר לפעילות השוטפת.

חיסרון לקוטן

שיעור גבוה של תקורות וכושר מיקוח נמוך מעמידים את העסקים הקטנים והבינוניים בנקודת חולשה לעומת החברות הגדולות. בכך נעוץ אחד החסמים המרכזיים להתפתחותם ושרידותם של עסקים קטנים ובינוניים לאורך זמן.

כלכלה הוגנת לטובת עסקים קטנים ובינוניים

מפלגת העבודה תחתור לחיזוקם ולפיתוחם של העסקים הקטנים והבינוניים, ותקדם לשם כך את המהלכים הבאים:

 

נגישות לאשראי חוץ בנקאי
 

העשור השחור:

כיום אין לעסקים הקטנים והבינוניים אפשרות לגייס אשראי אלא מגופים בנקאיים. מכיוון ששוק האשראי הבנקאי מתאפיין בריכוזיות גבוהה, מתקשים רבים מהעסקים לממן את פעילותם ופיתוחם.

 

מטרת התוכנית:

פיתוח תמריצים, מכשירים וחידושים פיננסיים אשר יאפשרו השקעה של גופים מוסדיים באשראי לעסקים קטנים, וכן הקמת קרנות אשראי בתקציב משותף של הממשלה והמגזר הפרטי להשקעה בעסקים.

עלות התוכנית: 0.5 מיליארד ש"ח

 

הגדלת קרן הסיוע לעסקים קטנים ובינוניים
 

מטרת התוכנית:

הגדלת ערבויות המדינה לקרן הסיוע לעסקים קטנים ובינוניים, כך שהיקף הסיוע הבנקאי השנתי לעסקים אלו יעמוד על 2 מיליארד ש"ח, וקביעת מנגנון עדכון אוטומטי של סכום הקרן.

עלות: 0.15 מיליארד ש"ח

 


הקלת הנגישות לאשראי

מטרת התוכנית:

הקמת מאגר נתונים אודות הביקוש לאשראי, מדידת הבנקים על פי מידת תמיכתם בעסקים, דירוג אשראי לעסקים והגדלת נגישותו של בעל עסק לתיעוד מפורט של היסטוריית האשראי שלו על מנת לציידו בהערכה אמינה אודות מצבו.

עלות התוכנית: רגולציה – ללא עלות תקציבית (עלות שולית להקמת המאגר)

 

שיתוף במכרזים ממשלתיים

תוצאות העשור השחור:

היעדר עידוד ותמיכה מצד הממשלה מוביל לכך שלעסקים קטנים ובינוניים אין יכולת להתחרות במחירים אותם גובות החברות הגדולות עבור אספקת שירותים למדינה. כתוצאה מכך, בחלק מכריע מהמכרזים הממשלתיים זוכות חברות גדולות וקבוצת העסקים הקטנים והבינוניים אינה מצליחה להתפתח באמצעות
משאב הציבור.

מטרת התוכנית:

שינוי חוק חובת המכרזים והתאמת המכרזים על מנת לאפשר לעסקים קטנים ובינוניים להשתתף בהם, והפניית חלק משמעותי מכלל המכרזים לרכישה מעסקים קטנים ובינוניים בלבד.

עלות התוכנית: רגולציה – ללא עלות תקציבית

 

עצמאיים ופרילנסרים

 

ביטוח אבטלה לעצמאיים
 

תוצאות העשור השחור:

עוסקים עצמאיים אינם זכאים לביטוח דמי אבטלה כאשר הם נאלצים לסגור את העסק שלהם, גם לאחר שנות פעילות ארוכות. מציאות זו מעמידה אותם במצוקה קשה בתקופת האבטלה, מאחר והם נותרים במהלכה ללא כל תמיכה מהמדינה.


מטרת התוכנית:

תמיכה בעצמאיים בעת אבטלה, באמצעות מתן אפשרות לבעלי עסקים אשר נאלצו לסוגרם לקבל דמי אבטלה.

עלות התוכנית: 0.695 מיליארד ש"ח


חוק המשתתף החופשי


תוצאות העשור השחור:

ההבחנות המסורתיות בין עובד שכיר מצד אחד לקבלן עצמאי מצד שני, אינן מספקות מענה הולם להתפתחות מעמד הביניים של 'העובד החופשי' (פרילנסר) אשר עיקר עבודתו נעשית עבור מזמין שירות יחיד. עובד כזה דומה במידה רבה לעובד שכיר, אולם לא נקשרים בין המזמין לבינו יחסי עובד-מעביד. כתוצאה מכך גדל מאד מספרם של עובדים המצויים במעמד של עוסק חופשי, ואשר נותרים דווקא משום כך משוללי זכויות סוציאליות בסיסיות.

מטרת התוכנית:

הגברת הביטחון התעסוקתי של פרילנסרים באמצעות הקניית זכויות מתחום דיני העבודה וחתירה להשוואת מצבם למצבו של העובד השכיר.

עלות התוכנית: רגולציה-ללא עלות תקציבית

 

הכרה בפיצויי פיטורים לעצמאי
 

תוצאות העשור השחור:
כיום אין לעובד עצמאי אפשרות להפריש לקופת גמל הפרשות אותן יוכל לקבל בהמשך כפיצויי פיטורים במקרה שיאבד את מקום עבודתו.

מטרת התוכנית:

מתן אפשרות לפרילנסר לקבל פיצויי פיטורים באמצעות הרשאה לעמית עצמאי להפקיד בקופת גמל סכומים הגבוהים מהפקדותיו של השכיר,
וזאת עד תום תקופת המעבר אשר במהלכה יושוו הפקדות העצמאיים להפקדות השכירים.

עלות התוכנית: רגולציה-ללא עלות תקציבית

 

חוק התארגנות עסקית מול ריכוזיות

תוצאות העשור השחור:

בענפים מסוימים בשוק העסקי פועלים עצמאיים ועסקים קטנים המעניקים שירותים למספר מועט של מזמינים השולטים על מרבית אספקת המוצר הסופי לצרכן בענף הנדון. מזמינים אלו מכתיבים באופן בלעדי את המחיר לאותם נותני שירותים, ובהיעדר שוק חופשי, הרי שהסכום אותו משלמים המזמינים נקבע בהתבסס על כוחם הכלכלי העדיף. אותם עסקים קטנים המבקשים להתאגד וליצור כוח כלכלי מול המזמינים על מנת לשפר את המחיר המתקבל עבור שירותיהם, אינם יכולים לעשות כן נוכח הוראות חוק ההגבלים העסקיים הקובעות כי התארגנות שכזו תיחשב להסדר כובל.

מטרת התוכנית:

קביעה כי נותני שירותים המבקשים להתארגן ולשפר את יכולת המיקוח שלהם בענף המאופיין במספר קטן של מזמיני שירותים, יוכלו לעשות כן כלפי אותם מזמינים מבלי שהדבר ייחשב כהפרה של חוק ההגבלים העסקיים.

עלות התוכנית: רגולציה-ללא עלות תקציבית