החוקים של שלי

7 בפברואר, 2013

 

עד כה נכנסו 42 חוקים של שלי לספר החוקים: בכנסת ה-17 חוקקה 13 חוקים ובכנסת ה-18 חוקקה 29 חוקים - שניים מהם חוקים תקציביים.
 
החוקים שהתקבלו בכנסת ה – 18 בקריאה שניה ושלישית:
1. חוק חובת המכרזים (תיקון מס' 20 - הוראת שעה), התשע"א-2010 ("חוק הטקסטיל הביטחוני", חוק תקציבי המחייב את הצבא, המשטרה והשב"ס לרכוש טקסטיל בישראל. ישום החוק יצר כבר אלף מקומות עבודה חדשים בפריפריות)
2. חוק פיצויי פיטורים (תיקון מס' 25), התש"ע-2009 (מניעת פיטורים מחזוריים)
3. חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 118), התש"ע-2010
4. חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 126), התשע"א-2011 (שני החוקים מאפשרים העברת גמלת הסיעוד ישירות לזקן בלי שחברות כח אדם יגזרו קופון בדרך)
5. חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 36), התשס"ט-2009 (המחייב את הממונה על השכר לפרסם גם את השכר הנמוך במגזר הציבורי ולא רק את השכר הגבוה)
6. חוק עבודת נשים (תיקון מס' 45), התש"ע-2010 (גם מי שלא נעדרה מהעבודה בעת טיפולי פוריות תהיה מוגנת מפיטורין)
7. חוק שוויון הזדמנויות בעבודה (תיקון מס' 13), התש"ע-2010 (פקחים יוכלו להגיע לביקורת פתע ללא הודעה מוקדמת)
8. חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) (תיקון מס' 3), התשס"ט-2009 (מסירת הודעה לנערים עובדים בתוך שבעה ימים)
9. חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, איסור אפלייה במקום העבודה(תיקון מס' 15), התש"ע-2010 (חובת ההוכחה כי לא נעשתה אפליה מראיון העבודה ועד לפיטורין תחול על המעביד)
10. חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 98), התשע"א-2010 (חוק תקציבי לשיפור התחבורה הציבורית, המחייב התקנת שילוט דיגיטלי עדכני בתחנות אוטובוס והקמת מאגר מידע ארצי המאגם מידע חינם בזמן אמת על כלל התחבורה הציבורית בארץ)
11. חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון מס' 13), התש"ע-2009 (חוק הזכות להפסקה לצורך יציאה לשירותים, חובת המעסיק לא לנכות מהשכר את זמן ההפסקה, ואחריות המעסיק להתקין מבנה שירותים ראוי)
12. חוק לתיקון פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 16) , התש"ע-2010 (פטור מארנונה לבתי ספר מקצועיים)
13. חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010) (תיקון מס' 3) , התש"ע-2010 (הפחתת היטל מים על צריכה עודפת)
14. חוק הדגל, הסמל והמנון המדינה (תיקון מס' 5), התשע"א-2010 (גופים ממשלתיים מחויבים לקנות דגלי ישראל מתוצרת הארץ, לעידוד כחול לבן)
15. הצעת חוק מקרקעי ישראל (תיקון מס' 3), התשע"א-2011 (הגבלה על העברת זכויות במקרקעין לגורמים זרים, מזעור נזקי הפרטת הקרקעות)
16. הצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים (תיקון מס' 2) (חזקת הפליה), התש"ע-2010 (איסור על אפליה, סלקציה ועיכוב אינסופי בכניסה למקומות ציבוריים)
17. הצעת חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (תיקון - איסור התקשרות), התשס"ט-2009 (איסור התקשרות עם קבלן כח אדם ללא רישיון)
18. הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 94) (חובת חבישת קסדה - סייגים לתחולה), התש"ע-2010 (חוק הקסדה) (פטור למבוגרים מחובת חבישת קסדה ברכיבה על אופניים בתוך העיר, לעידוד פרויקטים להשכרת אופניים בערים)
19. הצעת חוק הודעה לעובד (סנקציה אזרחית בשל אי מתן הודעה לעובד על תנאי עבודה), התשע"א -2011 (15,000 ₪  לעובד שלא יקבל הודעה כתובה על תנאי עבודתו ובמקרה של מחלוקת על תנאי ההעסקה נטל ההוכחה על המעביד)
20. הצעת חוק התקשורת (המשך שידורי חדשות מקומיות בטלוויזיה) (תיקוני חקיקה) (הוראת שעה) (תיקון – הארכת תוקף הוראת שעה), התשע"א–2011 (שידורי החדשות המקומיות יוארכו בשנה נוספת והפריפריה תמשיך ליהנות משידורי טלויזיה ייעודיים ותשמור על מקומות העבודה של 150 עובדים)
21. חוק הנוער (טיפול והשגחה) (תיקון מס' 20), התשע"א-2011(איסור פרסום שמות קטינים בהליכים אזרחיים)
22. חוק איסור קבלת ביטחונות מעובד, התשע"ב-2012 (איסור על מעביד לקבל בטחונות מסוג כלשהו להבטחת השארות העובד במקום עבודתו)
23. הצעת חוק יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל (תיקון – איסור גביה), התשע"א-2011 (איסור גביית תשלום בכניסה לטקסי יום הזיכרון)
24. הצעת חוק גיל פרישה (תיקון מס 3), התשע"ב-2011 (גיל הפרישה לנשים לא יעלה ב-5 השנים הקרובות)
25. הצעת חוק המזונות (הבטחת תשלום) (תיקון מס' 8), התשע"ב-2012 (נשים גרושות תמשכנה לקבל מזונות גם אם תצאנה מהארץ פעם בשנה)
26. חוק שירות התעסוקה (תיקון מס' 20), התשע"ב – 2012 (איסור אפלייה בלשכת התעסוקה בדומה לעילות הקבועות בחוק שוויון הזדמנויות בעבודה)
27. חוק נכי רדיפות הנאצים ונכי המלחמה בנאצים (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2012 (הגדלת קצבאות ניצולי השואה)
28. חוק בתי המשפט (תיקון מס' 71) (פומביות הדיון בעבירות אלימות במשפחה), התשע"ב-2012 (דיון בדלתיים סגורות בעבירות של אלימות במשפחה)
29. חוק הבטחת הכנסה (תיקון מס' 40), התשע"ב – 2012 (גם בעלי רכב בשווי נמוך יהיו זכאים להבטחת הכנסה) 
 
חקיקה בכנסת ה-17:
30. חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 35), התשס"ז- 2006 (הארכת תוקף הוראת שעה להמשך שידורי החדשות המקומיות)
31. חוק הזכות לעבודה בישיבה, התשס"ז 2006 – חוק הקופאיות
32. חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 38) (ח"כ שהורשע בעבירה שיש עימה קלון יושעה מכהונתו)
33. חוק לתיקון פקודת מס הכנסה  (מס' 157), התשס"ז- 2007 (השוואת זכאות לנקודות זיכוי במס הכנסה בין חיילים לחיילות)
34. חוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור (תיקון מס' 3) , התשס"ז- 2007 (מעודד עובדי ציבור לחשוף שחיתויות)
35. חוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסוימים (תיקון מס' 4) , התשס"ח -2007 (איסור העסקת עברייני מין במוסדות המכוונים למתן שירותים לקטינים ולאנשים עם מוגבלויות).
36. חוק התקשורת (המשך שידורי חדשות מקומיות בטלוויזיה) (תיקוני חקיקה)(הוראות  שעה), התשס"ח- 2007
37. חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 41), התשס"ח- 2008 
38. חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) (תיקון מס' 8) , התשס"ח- 2008 (הורה יחיד יהיה זכאי 
39. חוק הכנסת (תיקון מס' 25), התשס"ח- 2008
40. חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין) (תיקון מס' 2) , התשס"ח-2008
41. חוק הגנת השכר (תיקון מס' 24) , התשס"ח- 2008
42. חוק הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות המקומיות דלית אל כרמל ועוספיה) (הוראת שעה), התשס"ט-2008.