שלי במכתב לשר המשפטים נאמן ושרת המשפטים המיועדית לבני: מבקשת מכם לפעול לאלתר נגד כוונתם של ראה"מ והאוצר לפגוע בהליך הדמוקרטי המתקיים סביב דיוני התקציב

11 במרץ, 2013

 

‏סימוכין:00177313

‏ירושלים,‏ כ"ט באדר, התשע"ג

‏11 מרץ 2013

לכבוד

שר המשפטים, פרופ' יעקב נאמן

שרת המשפטים המיועדת, ח"כ ציפי לבני

 

 

הנדון: שינוי חוק יסודות התקציב ופגיעה בהליך הדמוקרטי

 

מכובדי,

אני מסבה את תשומת לבכם ומבקשת מכם לפעול לאלתר נגד כוונתם של ראה"מ והאוצר לפגוע בהליך הדמוקרטי המתקיים סביב דיוני התקציב. זאת באמצעות שינוי חפוז בחוק יסודות התקציב. השינוי המתוכנן מקצר דרמטית את הזמן הקבוע בחוק יסוד תקציב המדינה לדיונים היסודיים ולשינויים המתחייבים בתקציב ובחוק ההסדרים.

לפני כמה ימים פרסם משרד המשפטים  שני תזכירים  המתייחסים לתקציב המדינה לשנים 2013-2014:

1. תזכיר חוק-יסוד: תקציב המדינה לשנים 2009 עד 2012 (הוראות מיוחדות)(הוראת שעה)(תיקון מס' 2).

2. תזכיר חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), (תיקון מס' 4 – תקציב דו-שנתי לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013.

 

להלן פרוט ההתנגדויות שלי:

 תזכיר חוק יסוד: תקציב המדינה לשנים 2009 עד 2012

תיקון סעיף 2 לחוק קובע כי "היום הקובע לגבי חוק התקציב הדו-שנתי לשנים 2013 ו-2014 יהיה 120 ימים מיום כינון הממשלה".

כלומר: לממשלה תהייה תקופה של 120 יום לאישור חוק התקציב מיום הקמתה. זאת בניגוד ל 45 הימים הנוהגים כעת על פי החוק.

תיקון סעיף 1 לחוק קובע כי "הממשלה תניח על שולחן הכנסת את הצעת חוק התקציב הדו-שנתי לשנים 2013-2014 במועד שקבעה ועדת הכספים של הכנסת, אך לא יאוחר מתשעים ימים מיום כינון הממשלה".

יוצא אפוא, והדבר גם נכתב בדברי ההסבר שחור על גבי לבן כי "המועד המאוחר ביותר להנחת הצעת חוק התקציב יהיה 30 ימים לפני המועד האחרון לקבלת החוק, וזאת בשונה מההסדר הרגיל הנוקב בתקופה של ששים ימים."

לפיכך, ממש בשעה שהממשלה מאריכה לעצמה את התקופה הקבועה בחוק להגשה ואישור של התקציב ל-120 יום, היא גם מקצרת את לוחות הזמנים של הכנסת לדיונים בתקציב ל-30 יום בלבד, בניגוד ל-60 יום הקבועים בחוק. קיצור בחצי של תקופה שגם כך היא קצרה, דחוסה, חפוזה ושטחית בשל אופיו הדורסני של חוק ההסדרים הנלווה לתקציב.

אציין כי איני מלינה על הארכת הזמן שהממשלה מבקשת לעצמה. זה לגיטימי בתנאים שנוצרו, ואכן אין זה ראוי שממשלה חדשה תגיש תקציב זהה ככתבו וכלשונו לתקציב שנכתב בידי ממשלה שכבר אינה מכהנת. ואולם אין זה סביר, ואף מהווה פגיעה בוטה בדמוקרטיה הפרלמנטרית, שבעת שהממשלה מאריכה לעצמה את זמן העבודה על התקציב, היא מקצרת את הזמן השמור לכנסת לבצע את עבודתה הפרלמנטרית החיונית.  כשם שהממשלה היא ממשלה חדשה, כך הכנסת היא חדשה עוד יותר, בעלת אופי שונה לחלוטין מקודמתה, ובה 48 ח"כים חדשים שזו להם הפעם הראשונה להתמודד עם התקציב. קיצור הזמן, במיוחד נוכח הביקורת הנוקבת שנמתחה שוב ושוב, גם בבית המשפט העליון,  על אופיים הדורסני של הדיונים על חוק ההסדרים – הוא בבחינת הצהרת כוונות על הברוטאליות שבה מתכוונת הממשלה לנהוג במהלכי התקציב.

 

תזכיר חוק ההתייעלות הכלכלית

תיקון סעיף 4 לחוק קובע: 

 

"(ב1) הממשלה תביא לאישור ועדת הכספים של הכנסת בתוך 14 ימים לפני תחילת שנת הכספים 2014 את הצעת הממשלה -

 

(1) לשימוש ולהקצאה של תקציב ההתאמות בשנת 2014;

 

(2) לשינויים בחלק התקציב הדו-שנתי המתייחס לשנת 2014, בשים לב לשינויים שבוצעו לגבי חלק התקציב המתייחס לשנת 2013 וכן לשינויים הדרושים לממשלה באותו מועד; לעניין פסקה זו "שינויים" – כמשמעותם בסעיף 11 לחוק יסודות התקציב;"

 גם המשמעות של התיקון הנ"ל היא קיצור דרמטי בלוחות הזמנים הניתנים לוועדת הכספים על מנת לדון בתקציב ההתאמות ובשינויים הנדרשים בתקציב לשנת 2014 מ-90 יום הקבועים בחוק היום לתקופה קצרה ביותר של 14 יום בלבד.

התיקונים הללו בלוחות הזמנים הינם תיקונים המפרים באופן מהותי את האיזון הקיים בין הרשות המבצעת לבין הרשות המחוקקת. נוצר מצב בו לכנסת לא תהיה יכולת לקיים דיון משמעותי בתקציב המדינה על התאמותיו. במצב זה, הכנסת לא תוכל לבצע את תפקידה המרכזי כמי שאמונה לפקח על הממשלה בהתייחס לתהליך החשוב הדמוקרטי החשוב ביותר – אישור תקציב המדינה.

אני מבקשת מכם לשנות את תזכיר החוק כך שלוחות הזמנים אשר יוקצבו לכנסת לצורך השלמת הליכי חקיקת התקציב יהיו מספקים ובכל מקרה לא יפחתו מלוחות הזמנים הקבועים בחוק.

 

בברכה,

יו"ר מפלגת העבודה
ח"כ שלי יחימוביץ'

העתקים

יו"ר הכנסת – ח"כ בנימין (פואד) בן-אליעזר

יו"ר ועדת הכספים – ח"כ משה גפני

 

לקריאת המכתב המקורי