הצעת חוק שקיפות וגילוי שומות מס סופיות בחברות ציבוריות

13 במרץ, 2013

 

 

הצעת חוק של חברי הכנסת                   שלי יחימוביץ

                       

                                                                              

                                              

הצעת חוק שקיפות וגילוי שומות מס סופיות בחברות ציבוריות, התשע"ג–2013

 

מטרה

 

1. חוק זה נועד לחייב חברות ציבוריות לפרסם לציבור הרחב את שומות המס הסופיות שנקבעו להן על ידי רשות המיסים; שומות המס ידווחו לרשות לניירות ערך ויפורסמו באופן יזום לציבור.

הגדרות

 

2. בחוק זה –

"חברה ציבורית" – כהגדרתה בחוק החברות, התשנ"ט-1999.

"הרשות לניירות ערך" – כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

"הפקודה" – פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] התשכ"א-1961.

"שומת מס הכנסה סופית" –  שומה סופית שנקבעה על פי אחד מאלה, לפי המאוחר מביניהם:

שומה לפי סעיף 145 (א)(2) לפקודה. [שומה בהסכם ושומה שאושרה עפ"י דו"ח]

שומה לפי סעיף 145(ב) לפקודה. [שומה עפ"י מיטב שפיטה בהיעדר דו"ח]

שומה לפי סעיף 145א2 לפקודה. [שומה חלקית לעניין תכנון מס חייב בדיווח]

שומה לפי סעיף 147(א) לפקודה [תיקון שומה בהוראת המנהל]

שומה לפי סעיף 152 לפקודה [שומה בהסכם או החלטה בהשגה]

שומה לפי סעיף 156 לפקודה. [שומה על פי פסק דין].

שומה לפי סעיף 145(א)(1) אשר חלפה התקופה הקבועה בפקודה לבדיקתה והיא התיישנה.

"רשות המיסים" – כהגדרתה בהחלטת הממשלה בדבר איחוד האגפים - מס הכנסה ומיסוי מקרקעין, המכס ומע"מ, ושע"מ (שירות עיבודים ממוכנים), שהתקבלה ביום 15.9.03.

"דיווח" – מסירת פרטים בדבר השומה הסופית לרשות לניירות ערך ולבורסה לשם פרסומם. [נקודה זו דורשת דיון נוסף, ראו הסברים בסוף]

חובת דיווח שומת מס הכנסה

 

3.

(א)      נקבעה שומת מס הכנסה סופית אצל חברה ציבורית ושולמה במלואה, תמסור החברה דיווח על השומה.  

 

 

(ב)       התקבלה שומת מס הכנסה סופית אצל חברה ציבורית ושולמה חלקה ו/או מקצתה, תמסור החברה דיווח בגין החלק אשר שולם בפועל.

(ג) שר האוצר יתקין, לאחר התייעצות עם הרשות לניירות ערך ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, תקנות בדבר הפרטים שיש לכלול בדיווח, לרבות: שיעור המס החל על הכנסתה של החברה בשנות המס הנדונות, הכנסות הנתונות לשיעור מס שונה מהשיעור הקבוע בסעיף 126 לפקודה [מס חברות], סכומי המס ששולמו והסכמי שומה.

 

מועד הדיווח

 

4. דיווח פרטי שומות המס הסופיות ייעשה לא יאוחר משלושים יום מיום שנעשתה  השומה לסופית.

 

 

 

עונשין

 

5. העובר על הוראות חוק זה, דינו – קנס 250,000 שקלים חדשים.

סמכויות מבקר המדינה

.

6. לעניין חוק זה יהיו למבקר המדינה כל הסמכויות שהוענקו לו לגבי גוף מבוקר לפי חוק מבקר המדינה [נוסח משולב], התשי"ח–1958[1].

תחולה

 

7. תחילתו של חוק זה מיידית.

 

דברי הסבר

כיום קיימת לחברה ציבורית החובה להגיש שני דו"חות על הכנסותיה, הוצאותיה ורווחיה. דו"ח אחד מוגש לרשות המיסים אשר מחליטה על גובה שומת המס לאותה שנת מס בהסתמך על הנתונים שדווחו לה ואילו דו"ח נוסף מוגש לרשות לניירות ערך אשר מעמידה אותו לרשות בעלי המניות ומפרסמת אותו לכלל הציבור. בשל הפרדה זו, אין זהות מוחלטת בין הנתונים המופיעים בשני הדו"חות ולפיכך התפתחה מציאות לפיה חברות ציבוריות רבות מציגות דו"חות שונים בפני שני גופי פיקוח שונים. הדו"ח אותו מגישה חברה ציבורית לידי רשויות המס הינו דו"ח חסוי אשר נתוניו אינם מפורסמים ואילו הדו"ח אותו מגישה חברה ציבורית לציבור המשקיעים ולכלל הציבור הינו דו"ח גלוי אשר נתוניו מפורסמים.

במדינות רבות בעולם קבע המחוקק כי חברה ציבורית תפיק ותגיש דו"ח אחד בלבד הן לרשויות המס והן לכלל המשקיעים והציבור הרחב, דו"ח גלוי ומפורסם, וזאת על מנת ליצור תמונת מצב מהימנה ומדויקת ככל האפשר באשר למצבה הפיננסי של החברה.

מטרתה של הצעת חוק זו היא להביא לחשיפתן של שומות המס אשר נקבעו לחברות ציבוריות ואשר שולמו על ידן, בניסיון להביא לחשיפת חוסנן הכלכלי של חברות ציבוריות בפני ציבור המשקיעים וכלל הציבור. פרסום שומות המס של חברות ציבוריות נועד להגביר את השקיפות ולהביא לחשיפת מידע חיוני ומהותי באשר לחוסנן הכלכלי של חברות ציבוריות בפני המשקיעים וכלל הציבור.

חשיפת שומות המס תאפשר למשקיעים ולציבור כולו לעקוב ולפקח בצורה טובה יותר על פעילותה וחוסנה הכלכלי של החברה הציבורית.