שלי במכתב לממונה על שוק ההון: הנחה את הגופים המוסדיים לדרוש גילוי שכר בכירים בחברות הדואליות בישראל.

13 במרץ, 2013

 

‏סימוכין:00192913

‏ירושלים,‏ ב' בניסן, התשע"ג

‏13 מרץ 2013

לכבוד

פרופ׳ עודד שריג

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון

משרד האוצר

 

 

הנדון: שקיפות שכר בכירים בחברות דואליות

 

שלום רב,

 

אני פונה אליך בנושא על מנת שתנחה את הגופים המוסדיים לדרוש גילוי שכר בכירים בחברות הדואליות בישראל. נושא זה הוא בעל חשיבות רבה לציבור החוסכים בישראל.

 

בחודש נובמבר 2012 הגישו פרופ׳ שרון חנס ופרופ׳ אהוד קמר תובענה ייצוגית בסוגיה העקרונית למחלקה הכלכלית של בית המשפט המחוזי בתל-אביב. 

 

התובענה חושפת מציאות בלתי נסבלת שבה חברות מרכזיות המאוגדות בישראל ונסחרות גם בישראל וגם בארצות הברית מנצלות את הרישום הכפול ומתחמקות מחשיפת שכר הבכירים שלהן על בסיס אישי.

 

אין מדובר בחברות שוליות, אלא בעשרות חברות בולטות ששוויין הכולל עומד על שליש משווי כלל חברות הבורסה לניירות ערך בתל-אביב. ההשפעה שלהן על ציבור החוסכים בישראל היא מכרעת (לדוגמא: טבע, פרטנר, סלקום, אלווריון, נייס, אלביט מערכות, טאואר ועוד חברות רבות)

 

האבסורד גדל נוכח העובדה שישראל וארצות הברית כאחד הן מדינות שהחוק בהן מדגיש את חשיבות השקיפות של שכר הבכירים ומחייב גילוי מפורט שלו על בסיס אישי. דרישה זו קיימת, למעשה, בכל ארצות המערב. בדרך פלא סבורות החברות שדווקא הרישום שלהן למסחר בשתי המדינות פוטר אותן מגילוי.

 

אין לי כוונה לדון בשאלה המשפטית הניצבת לפתחו של בית המשפט. במקום זאת, ובלי כל קשר להליך המשפטי, אני קוראת לך לפעול באופן מיידי ולממש את הסמכויות שיש בידיך ולתבוע גילוי שכר הבחירים כמתחייב בחוק בישראל.

 

תיקון מספר 20 לחוק החברות שנכנס לתוקף לאחרונה חיזק במידה מסויימת את הבקרה של בעלי המניות על שכר בכירים. החוק דורש מכל החברות הציבוריות הישראליות להביא את מדיניות השכר שלהן לאישור בעלי המניות בחודשים הקרובים. דרישה זו חלה גם על החברות שהזכרתי, אשר כיום אינן חושפות את שכר הבכירים שלהן. מובן שאישור מדיניות שכר ללא חשיפת השכר אינה מאפשרת בקרה אמיתית. למעשה, זהו אישור סרק, השם ללעג את חוק החברות ואף את התיקון לחוק, שנועד להגן על הציבור.

 

אבקשך להשתמש בסמכותך ולהנחות את הגופים המוסדיים להתנגד לכל מדיניות תגמול שמובאת לאישורם אם אין בצידה התחייבות של החברה לגלות את שכר הבכירים בדוחות השנתיים לאחר ההצבעה, כנהוג לגבי חברות הנסחרות בישראל בלבד.

 

בחודשים האחרונים נחשפנו לגילויים מקוממים של אישורי שכר בכירים ערב כניסתו של תיקון מספר 20 לתוקף. אישורי שכר אלה נעשו בעזות מצח ובגלוי אך ורק כדי לחמוק במהירות, לפני שהתיקון יכנס לתוקף, מקבלת אישור בעלי המניות כנדרש כעת בחוק.  

 

רשות ניירות ערך מתחה ביקורת על מחטפי שכר אלה והביעה ספקות לגבי תקינות שיקול הדעת של דירקטוריונים שאישרו אותם. אפשר רק לנחש מה עשו בתקופה זו חברות שאינן חושפות את שכר הבכירים שלהן. הלוא גם הן נדרשות לעמוד באמות מידה אלה.

 

אבקשך אפוא לפעול ללא דיחוי לתיקון העיוות ולשמירה על זכויות ציבור החוסכים בישראל. שקיפות בכל נושא, ובייחוד בכל הנוגע לשכר בכירים, היא תנאי הכרחי לביקורת ציבורית ראויה.

 

 

בברכה,

יו"ר מפלגת העבודה

ח"כ שלי יחימוביץ'

 

 

העתקים:

פרופ' שמואל האוזר – יו"ר הרשות לניירות ערך

 

לקריאת המכתב המקורי