החלטת הממונה - פגיעה קשה בלקוחות הבנקים

14 במאי, 2014

שלי פנתה במכתב לממונה על ההגבלים העסקיים, פרופ' דייויד גילה, בבקשה כי ישנה את הצו המוסכם שהוציא בפרשת תיאום עמלות הבנקים. בצו, הטיל הממונה קנס על חמשת הבנקים הגדולים, ובתמורה הציע לקבוע כי לא התקיים הסדר כובל בתיאום העמלות - החלטה שתפגע קשות ביכולת הלקוחות לתבוע את הפסדיהם האמיתיים, בדרך של תביעה ייצוגית.

 

 13/05/2014
י"ב באייר, תשע"ד
לכבוד:
פרופ' דייויד גילה, הממונה על ההגבלים העסקיים
 
 
הנדון: החלטתך בעניין תיאום עמלות הבנקים
 
פרופ' גילה שלום,
 
אבקש להביע את הסתייגותי הרשמית מטיוטת הצו המוסכם שפרסמת בעניין תיאום עמלות הבנקים, ולבחון מחדש את החלטתך לפני העברתה לבית הדין להגבלים עסקיים.
ההחלטה לבטל את הכרזתה של קודמתך בתפקיד רונית קן בדבר ההסדר הכובל בבנקים - מחלישה את ההרתעה נגד תיאום בין הבנקים, פוגעת קשות בכלל הלקוחות, ונוטלת מהם כלי מרכזי לעמוד על זכויותיהם.
 
בחודש אפריל 2009 קבעה הגב' קן כי התקיים הסדר כובל בין הבנקים, וכי חמשת הבנקים הגדולים העבירו מידע זה לזה בנוגע לתעריפי העמלות. כך, ניצלו הבנקים את כוחם העודף ואת יתרונות המידע שברשותם כדי לגבות סכומים מופרזים מלקוחותיהם ולמנוע תחרות.
בחמש השנים שחלפו מאז הקביעה ביררה רשות ההגבלים את העבירות שבוצעו. בחודש מרץ האחרון פרסמת טיוטת צו מוסכם בעניין. מהטיוטה עולה כי בכוונתך לבטל את הקביעה מ-2009 לפיה התקיים הסדר כובל בין הבנקים. 
זאת ועוד, במסגרת הצו נכללת התחייבות מצידך, בשם הרשות, שלא לפעול כנגד הבנקים בקשר לחקירה שהובילה לקביעה ולממצאיה.
 
ההחלטה לבטל את הקביעה היא מוטעית ומצערת, ועלולה לעלות ללקוחות הבנקים סכומי עתק. סמכותה של הרשות להגבלים עסקיים להטיל עיצומים ממילא מוגבלת, והיא רשאית להטיל קנס בגובה שלא יעלה על 70 מליון ש"ח (כפי שאף נקבע בטיוטת הצו המוסכם). מנגד, הכנסות הבנקים מעמלות עמדו בשנת 2013 על כ-15 מיליארד ש"ח – פי 200 מסכום הקנס. 
ללקוחות המערכת הבנקאית עומדת, עם זאת, האפשרות לתבוע פיצוי בשיעור המשקף את הרווח הבלתי-חוקי שצברו הבנקים, על-ידי הגשת תביעה ייצוגית. הדבר מאפשר פיצוי הולם ללקוחות שכספם נגזל, ואף הרתעה אפקטיבית לעתיד שתמנע תיאום מחירים דומה. ביטול החלטת קן תפגע משמעותית בסיכויי ההצלחה של תביעות אלו, תטיל עול הוכחה קשה עד בלתי אפשרי על התובעים ותיצור עבורם ועבור עורכי הדין שלהם תמריץ מעוות להתפשר עם הבנקים הגדולים בעבור סכומים זעומים. 
יצוין כי תביעות כאלה הוגשו, והן מתבררות זה שנים בבית המשפט, תוך שהבנקים מקיימים מו"מ מתקדם עם התובעים במטרה להגיע לפשרה.
 
בנוסף, התחייבותך בשם הרשות להימנע מפעולת אכיפה עתידית – אינה עולה בקנה אחד עם החוק. רשות ההגבלים העסקיים, ככל רשות ציבורית אחרת, לא רשאית להתפרק מתפקידה כרגולטורית וכגורם אכיפה. למעשה, הבנקים קנו במחיר המציאה (היחסי) של 0.5% מהכנסותיהם השנתיות לעמלות – כתב חסינות מכל פעולה עתידית של הממונה כנגד הפרות החוק שביצעו.
 
לבסוף, אין בטיוטת הצו כל התייחסות לצעדים שנועדו למנוע מעתה תיאום מחירים אנטי-תחרותי דומה. לא נקבעו כללים שימנעו העברות מידע כגון אלו שהתרחשו, ולא יושם כל אמצעי שישמור על הציבור מפני פגיעה דומה בעתיד.
 
מגזר הבנקאות מתאפיין בהיעדר תחרות ובהתנהגות אוליגופוליסטית של השחקנים המרכזיים, המובילה לפגיעה קשה בלקוחות. אלו באו לידי ביטוי באופן קיצוני וקשה בפרשת תיאום העמלות, שהובילה לרווחים עודפים בהיקפי עתק לבנקים הגדולים, על חשבון הציבור. טיוטת הצו המוסכם שפרסמת לא תוביל לפיצוי הוגן של הלקוחות הנפגעו, לא תיצור הרתעה לעתיד, ותכבול את ידי הרשות באופן פסול ואולי אף בלתי חוקי. אבקשך לבטל את הצו בנוסחו הנוכחי, להותיר על כנה את הקביעה בדבר ההסדר הכובל ולהימנע מכל התחייבות שלא לנקוט בהליכי אכיפה עתידיים.
 
לפיכך אבקשך לבדוק שוב את הצו בנוסחו הנוכחי ולא להעבירו כפי שהוא לבית הדין להגבלים עסקיים.
 
 
בתודה ובברכה,
ח"כ שלי יחימוביץ'
 
העתק:
שר האוצר, ח"כ יאיר לפיד
שר הכלכלה, ח"כ נפתלי בנט
יו"ר ועדת הכלכלה, ח"כ פרופ' אבישי ברוורמן
היועץ המשפטי לממשלה, עו"ד יהודה וינשטיין
המשנה ליועץ המשפטי, עו"ד אבי ליכט
המפקח על הבנקים, מר דוד זקן