יחימוביץ' במכתב ליועמ"ש: העברת זכויות במקרקעין לאזרח זר או לתאגיד בשליטה זרה – טעונה אישור מיוחד של ראש מועצת מקרקעי ישראל

23 במאי, 2014

22/05/2014

כ"ב באייר, התשע"ד

 

לכבוד:

עו"ד יהודה וינשטיין, היועץ המשפטי לממשלה

 

הנדון: האם העברת נכסי תנובה לשליטה זרה טעונה אישור מיוחד של מועצת מקרקעי ישראל

 

נכבדי,

 

ביום 0959450955 התקבל בכנסת תיקון מס' 4 לחוק מקרקעי ישראל. את החוק יזמתי במשותף עם חברי הכנסת נחמן שי, יריב לוין, ואורי אורבך. לפי ס' 0א שהוספנו לחוק, העברת זכויות במקרקעין לאזרח זר או לתאגיד בשליטה זרה – טעונה אישור מראש של ראש מועצת מקרקעי ישראל.

אמש דווח כי עסקת מכירתה של חברת תנובה לידי ברייט פוד הסינית נחתמה. שווי העסקה 6.6 מיליארד ש"ח. לפי דיווח מ-0950, היקף הנדל"ן שבבעלות תנובה הסתכם בכ-441 דונם ומוערך בסכום של 5.3 מיליארד ש"ח. אף אם חלו מאז שינויים בהיקפי הנדלן שבשליטת החברה ובשווי הקרקעות, יש לבחון האם נותרו בידיה זכויות במקרקעי ישראל, ולפיכך האם המכירה נעשתהלפי החוק.
אני פונה אליך אפוא בבקשה לבדוק בדחיפות האם מכירה זו טעונה אישור של ראש מועצת
מקרקעי ישראל, לפי הוראות ס' 0א לחוק מקרקעי ישראל, התש"ך-5969, ועל מנת שתתערב כדי לוודא שהעסקה לא תיחתם בלא מתן אישור כאמור.

בעקבות הדיון שהתקיים בנושא בועדת הכלכלה בכנסת בראשות פרופ' אבישי ברוורמן, פניתי לעו"ד אתי בנדלר, היועצת המשפטית לועדה. הגב' בנדלר לוותה משפטית את הליכי החקיקה של התיקון לחוק מ–0955, והיא נתבקשה לחוות דעתה בעניין תחולת ס' 0א לגבי מכירה זו. עמדתה של עו"ד בנדלר )מצ"ב למכתבי זה( היא כי ככל שאכן תנובה מחזיקה בזכויות במקרקעין שהם מקרקעי ישראל, לפי הגדרות החוק – הסעיף חל, ויש לקבל את אישור ראש מועצת מקרקעי ישראל לביצוע העסקה.

לאור האמור, אבקש את בדיקתך בעניינים הבאים: האם העסקה המוצעת מהווה העברת זכויות במקרקעי ישראל לזר, כאמור בס' 0א לחוק מקרקעי ישראל? ככל שכן, האם התקבל אישור יושב ראש מועצת מקרקעי ישראל לביצוע העסקה? 

במידה שלא התקבל אישור כאמור, אבקש את התערבותך כדי לוודא שהעסקה לא תושלם בטרם קבלת אישור ראש המועצה.

בתודה ובברכה,

ח"כ שלי יחימוביץ'

 

 

העתק:

שר הבינוי והשיכון, יו"ר מועצת מקרקעי ישראל, ח"כ אורי אריאל

יו"ר ועדת הכלכלה, ח"כ פרופ' אבישי ברוורמן

היועצת המשפטית לועדת הכלכלה, עו"ד אתי בנדלר

השר לאזרחים ותיקים, ח"כ אורי אורבך

יו"ר הקואליציה וועדת הכנסת, ח"כ יריב לוין

ח"כ נחמן שי