שאילתא לשר האוצר: נתוני ועדת ששינסקי 2

18 ביוני, 2014
כ' בסיוון תשע"ד
18 ביוני 2014
שאילתה ישירה
 
 
 
נתוני הרווח הגולמי והתפעולי של חברות המפיקות אוצרות טבע
 
 
חברת הכנסת שלי יחימוביץ' שאלה את שר האוצר
 
 
ביום 18.05.14 פרסמה הועדה לקביעת חלק המדינה במשאבי טבע לאומיים, הידועה כ"ועדת ששינסקי 2", את טיוטת הדו"ח שלה להערות הציבור. בין היתר, ממליצה הועדה לשנות את מבנה המיסוי של משאבי טבע, לקבוע שיעור תמלוגים אחיד בגובה 5% משווי המחצב, ומס "רווחי יתר" בשיעור גבוה. בהודעה לעיתונות שנלוותה לדו"ח פורסם כי יישום ההמלצות יניב לקופת המדינה הכנסות של כ-500 מליון ש"ח בשנה.
המלצותיה של הועדה, כמו גם התחזית אודות הגידול בהכנסות, מבוססות על מערך נתונים ותחשיבים שלא נחשף לציבור בשל חסיון עסקי. בהיעדר נתונים אלו, אין ביכולתם של חברי הכנסת, כלי התקשורת, ארגוני החברה האזרחית והציבור הרחב להעריך באופן אמיתי את המלצותיה של הועדה, ולדון באופן מושכל ביתרונותיהן ובחסרונותיהן.
יתירה מזה, כשהחברות ינהלו קמפיין ויפעילו לחצים נגד ישום המלצות הועדה, מה שבאופן ודאי יתרחש, הן יציגו שלל נתונים, אשר לועדה לא תהיה כל יכולת מענה עליהם, בשל התחייבות חבריה לחיסיון.
משאבי הטבע שייכים, באופן מהותי, לציבור, והחברות בעלות הזכיון נהנות אך ורק מרשיון זמני להפקתם. לפיכך אין הצדקה של ממש להטלת חסיון על נתוני עלות הייצור, הרווחיות וכו'.
כן יצויין כי בכל הנוגע להפקת משאבי טבע, מדינות רבות בעולם נוהגות לפרסם באופן מלא נתונים מסוג זה.
 
על כן, ברצוני לשאול, בהתאם לטבלה ו.1 המופיעה בעמ' 95 לטיוטת הדו"ח שפורסמה, בה פורט אופן חישוב בסיס מס משאבי הטבע (אבקש לקבל במידת האפשר את הנתונים מחמש השנים האחרונות):
 
רצוני לשאול:
 
1. למה מתכוונת הועדה בציינה כי יש רווחי יתר גבוהים? בכמה מדובר בסכומים  או לכל הפחות באחוזים?
 
2. מהן עלויות המכר המדויקות של חברות המשאבים, עליהן התבסס הדו"ח? מהן עלויות התובלה והשיווק? מהן עלויות ההנהלה והעלויות הכלליות?
 
3. אילו התאמות בוצעו כחלק מעיבוד הנתונים?
 
4. למה הכוונה ב"יתרת עלותם המופחתת של הנכסים המשמשת לפעילות הפקת המשאבים", ומה גובהה?
 
5. מהו הרווח התפעולי של הפקת אשלג, מגנזיום, פופסטים וברום? 
 
6. על אילו נתונים מספריים נוספים מכל סוג נסמכה הועדה בעת הדיונים על מתווה המיסוי הרצוי, ובעת חישוב התוספת הצפויה לקופה הציבורית?
 
תשובת השר: